Phần mềm thiết kế mạch tự động Altium Designer là một môi trường thiết kế điện tử đồng nhất, tích hợp cả thiết kế nguyên lý, thiết kế mạch in PCB, lập trình hệ thống nhúng và FPGA.

Với người mới sử dụng hoặc đã từng dùng qua phần mềm EDE khác Altium cung cấp bộ công cụ hỗ trợ chuyển đổi toàn bộ project, thư viện linh kiện sang môi trường ALtium, các phần mềm mà ALtium hỗ trợ

 • All previous Protel/Altium Schematic files/libraries
 • All previous Protel/Altium PCB files/libraries
 • Protel 99SE Design Database (*.ddb)
 • P-CAD V16 or V17 Binary Schematic design files (*.sch)
 • P-CAD V16 or V17 ASCII Schematic design files (*.sch)
 • P-CAD V15, V16, or V17 Binary PCB design files (*.pcb)
 • P-CAD V15, V16, or V17 ASCII PCB design files (*.pcb)
 • P-CAD V16 or V17 Binary Library files (*.lib)
 • P-CAD V16 or V17 ASCII Library files (*.lia)
 • P-CAD PDIF file (*.pdf)
 • Tango PCB ASCII files (*.pcb)
 • CircuitMaker Schematics (*.ckt)
 • CircuitMaker User Libraries (*.lib)
 • CircuitMaker Device Libraries (*.lib)
 • Eagle Schematic (*.sch)
 • Eagle PCB (*.pcb)
 • Eagle Library (*.lbr)
 • OrCAD Capture Designs (*.dsn)
 • OrCAD Capture Libraries (*.olb)
 • OrCAD Layout PCB documents (*.max)
 • OrCAD PCB Libraries (*.llb)
 • OrCAD CIS Configuration file (*.dbc)
 • OrCAD SDT (*.sch)
 • PADS Layout ASCII Design files (*.asc)
 • PADS Layout ASCII Decal Libraries (*.d)
 • PADS Logic ASCII Design files (*.txt)
 • PADS Logic ASCII CAE Decal Libraries (*.c)
 • PADS Logic ASCII Part Type Libraries (*.p)
 • DxDesigner Designs and Libraries
 • Expedition files (*.pcb, *.lib)
 • CADSTAR Schematic Archive (*.csa)
 • CADSTAR PCB Archive (*.cpa)
 • CADSTAR Part Library (*.lib)
 • Allegro binary PCB (*.brd)
 • Allegro ASCII PCB (*.alg)
 • Specctra Design file (*.dsn)
 • AutoCAD DWG/DXF (*.dwg, *.dxf)

Video trên sẽ hướng dẫn chuyển thư viện Orcad sang Altium Designer