FreeRTOS được nghiên cứu bởi Richardarry với tên ban đầu là FRTOS. Mục đích của FreeRTOS là portable (khả năng linh động) , open source (mã nguồn mở), mini kernel (là một hệ điều hành thời gian thực nhỏ) mà có thể được thao tác trong chế độ ưu tiên (Pre-emptive) cũng như phối hợp (Cooperative).
Free-rtos

[dl url=”http://sh.st/e62M9″ title=”Download” desc=”Giới thiệu FreeRTOS” type=”Pdf” ]