Docker file Cloudera Hue

Hue là một SQL Workbench mã nguồn mở dùng để tìm kiếm, truy xuất data và visualizing data cho cloud/on-prem Data Warehouses. Các tính năng chính:

 • Editors sử dụng SQL query để truy xuất, xử lý data
 • Dashboards có chức năng visualize data
 • Scheduler quản lý jobs và workflows
 • Browsers tìm kiếm data, phân loại data

1. Build Hue image

Các bạn chỉ cần đơn giản download repository https://github.com/nvtienanh/docker-hue

Sau đó build bằng lệnh: make build

2. Hue simple deploy

Ví dụ này sẽ hướng dẫn deploy Hue bằng docker-compose, các service cần sử dụng là: hue, namenode, datanode, historyserver. Chi tiết có thể tham khảo file docker-compose.yaml:

version: "3"

services:
 hue:
  image: nvtienanh/hue:${HUE_TAG}
  hostname: hue
  container_name: hue
  networks:
   - hadoop-net
  environment:
   - NAMENODE_HOST=namenode
  ports:
   - "8888:8888"
  volumes:
   - ./pseudo-distributed.ini:/usr/share/hue/desktop/conf/pseudo-distributed.ini

 namenode:
  image: nvtienanh/hadoop-namenode:${HADOOP_TAG}
  hostname: namenode
  container_name: namenode
  volumes:
   - ./data/namenode:/hadoop/dfs/name
  environment:
   - CLUSTER_NAME=test
  env_file:
   - ./hadoop.env
  networks:
   - hadoop-net

 datanode1:
  image: nvtienanh/hadoop-datanode:${HADOOP_TAG}
  hostname: datanode1
  container_name: datanode1
  volumes:
   - ./data/datanode1:/hadoop/dfs/data
  env_file:
   - ./hadoop.env
  networks:
   - hadoop-net
 
 datanode2:
  image: nvtienanh/hadoop-datanode:${HADOOP_TAG}
  hostname: datanode2
  container_name: datanode2
  volumes:
   - ./data/datanode2:/hadoop/dfs/data
  env_file:
   - ./hadoop.env
  networks:
   - hadoop-net
  
 historyserver:
  image: nvtienanh/hadoop-historyserver:${HADOOP_TAG}
  container_name: historyserver
  environment:
   SERVICE_PRECONDITION: "namenode:9870 datanode1:9864 datanode2:9864"
  volumes:
   - ./data/hadoop_historyserver:/hadoop/yarn/timeline
  env_file:
   - ./hadoop.env
  networks:
   - hadoop-net

networks:
 hadoop-net:
  external:
   name: hadoop-net

Chi tiết bạn có thể xem ở video này

3. Hue – Ldap

4. Hue – Hive

5. Hue – Hive -Ldap

Xem thêm

Bình luận