Python Map Reduce – Using Hadoop with Docker container

Bài viết này mình sẽ giới thiệu cách submit MapReduce job trên Hadoop. Ở các bài viết trước mình đã có giới thiệu cách dùng docker-compose để chạy các Hadoop container.

1. Code MapReduce bằng Python

Mình sẽ không giới thiệu MapReduce là gì và cách code nó như thế nào chi tiết các bạn xem hướng dẫn qua bài viết này trên Medium. Sau khi đọc xong chúng ta sẽ có file code và dataset.

mapper.py

#!/usr/bin/python

# The Mapper
import sys
import csv

# Set local variables
iteration = 0

currentCountry = None
previousCountry = None
currentFx = None
previousFx = None
percentChange = None
currentKey = None

fxMap = []

# print "Starting mapper.py"

infile = sys.stdin

next(infile) # skip first line of input file

for line in infile:

  line = line.strip()
  line = line.split(',', 2)

  try:
    # Get data from line
    currentCountry = line[1].rstrip()
    if len(line[2]) == 0:
      continue
    currentFx = float(line[2])

    if currentCountry != previousCountry:
      previousCountry = currentCountry
      previousFx = currentFx
      previousLine = line
      continue

    # If country same as previous, add to map
    elif currentCountry == previousCountry:
      percentChange = ((currentFx - previousFx) / previousFx) * 100.00
      percentChange = round(percentChange, 2)
      percentChange = percentChange

      currentKey = "%s: %6.2f%%" % (currentCountry, percentChange)

      # Set the array with tuple keys
      fxMap.append(tuple([currentKey, 1]))

    # Update Values
    previousCountry = currentCountry
    previousFx = currentFx
    previousLine = line

    # Uncomment if you want to see the output
#     if iteration % 50000 == 0:
#       print "Current iteration is %d" % iteration
#     iteration += 1

  # Handle unexpected errors
  except Exception as e:
    template = "An exception of type {0} occurred. Arguments:\n{1!r}"
    message = template.format(type(e).__name__, e.args)
    print "currentFx: %.2f previousFx: %.2f" % (currentFx, previousFx)
    print message
    sys.exit(0)

#
# print "mapper.py has completed with %d iterations" % (iteration - 1)

# Show the returned values
for i in sorted(fxMap):
  print "%-20s - %d" % (i[0], i[1])

reduce.py

#!/usr/bin/python

# The reducer

from operator import itemgetter
import sys

current_key = None
current_count = 0
key = None

# Import the mapped FX data data
for line in sys.stdin:

  # parse the input we got from mapper.py
  key, count = line.split('- ', 1)
  key = key.strip()

  try:
    count = int(count)
  except ValueError:
    continue

  if current_key == key:
    current_count += count
  else:
    if current_key:
      print '%s\t%s' % (current_key, current_count)
    current_count = count
    current_key = key

# do not forget to output the last word if needed!
if current_key == key:
  print '%s\t%s' % (current_key, current_count)

2. Submit code

2.1. Khởi chạy Hadoop container

Đầu tiên các bạn phải start các service cơ bản của Hadoop: namenode, datanode, resourcemanager, nodemanager, historyserver bằng docker-compose

version: "3"

services:
 namenode:
  image: nvtienanh/hadoop-namenode:${HADOOP_TAG}
  container_name: namenode
  hostname: namenode
  volumes:
   - ./data/namenode:/hadoop/dfs/name
  environment:
   - CLUSTER_NAME=test
  ports:
   - 9870:9870
  env_file:
   - ./hadoop.env
  networks:
   - hadoop-net

 datanode:
  image: nvtienanh/hadoop-datanode:${HADOOP_TAG}
  container_name: datanode
  hostname: datanode
  volumes:
   - ./data/datanode:/hadoop/dfs/name
  environment:
   SERVICE_PRECONDITION: "namenode:9870"
  ports:
   - 9864:9864
  env_file:
   - ./hadoop.env
  networks:
   - hadoop-net
 
 resourcemanager:
  image: nvtienanh/hadoop-resourcemanager:${HADOOP_TAG}
  container_name: resourcemanager
  hostname: resourcemanager
  environment:
   SERVICE_PRECONDITION: "namenode:9870 datanode:9864"
  ports:
   - 8088:8088
  env_file:
   - ./hadoop.env
  networks:
   - hadoop-net

 nodemanager:
  image: nvtienanh/hadoop-nodemanager:${HADOOP_TAG}
  container_name: nodemanager
  hostname: nodemanager
  environment:
   SERVICE_PRECONDITION: "namenode:9870 datanode:9864 resourcemanager:8088"
  ports:
   - 8042:8042
  env_file:
   - ./hadoop.env
  networks:
   - hadoop-net
 
 historyserver:
  image: nvtienanh/hadoop-historyserver:${HADOOP_TAG}
  container_name: historyserver
  hostname: historyserver
  environment:
   SERVICE_PRECONDITION: "namenode:9870 datanode:9864 resourcemanager:8088"
  volumes:
   - ./data/historyserver:/hadoop/yarn/timeline
  ports:
   - 8188:8188
  env_file:
   - ./hadoop.env
  networks:
   - hadoop-net

networks:
 hadoop-net:
  external:
   name: hadoop-net

2.2. Submit code bằng Hadoop stream

Các bạn download hadoop-submit tại: https://github.com/nvtienanh/docker-hadoop/tree/master/submit, sau đó mở terminal và cd đến thư mục làm việc submit. Build hadoop-submit image

docker build -t nvtienanh/hadoop-submit:3.2.0-debian .

Sau đó mở file run.sh và xem qua, đây là các lệnh sẽ thực thi khi các bạn chạy docker image: hadoop-submit

#!/bin/bash

hadoop fs -mkdir -p hdfs://namenode:9000/user/nvtienanh/input-data

hadoop fs -copyFromLocal /opt/hadoop/applications/app/input-data hdfs://namenode:9000/user/nvtienanh

hadoop jar $HADOOP_HOME/share/hadoop/tools/lib/hadoop-streaming-$HADOOP_VERSION.jar \
  -file /opt/hadoop/applications/app/src/mapper.py \
  -mapper /opt/hadoop/applications/app/src/mapper.py \
  -file /opt/hadoop/applications/app/src/reducer.py \
  -reducer /opt/hadoop/applications/app/src/reducer.py \
  -input hdfs://namenode:9000/user/nvtienanh/input-data/daily.csv \
  -output hdfs://namenode:9000/user/nvtienanh/output-data

hadoop fs -cat hdfs://namenode:9000/user/nvtienanh/output-data/*

Bước cuối cùng là chạy docker container cho chứa code MapReduce:

docker run --network hadoop-net --env-file hadoop.env nvtienanh/hadoop-submit:3.2.0-debian

Chi tiết các bạn có thể xem video mình chạy dưới dây, hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho mọi người.

Lời kết

Đây là demo trong quá trình mình tìm hiểu về Big Data, kết quả khá sơ khai. Mọi góp ý trao đổi các bạn có thể để lại ở phần bình luận.

Xem thêm

Bình luận