Category: DevOps

2

Cài đặt Kubernetes với Microk8s

Nội dung này chủ yếu là ghi chú cá nhân, tổng hợp các command cần thiết để cài Kubernetes cluster trên Ubuntu Cài Microk8s Firewall config...