Nội dung này chủ yếu là ghi chú cá nhân, tổng hợp các command cần thiết để cài Kubernetes cluster trên Ubuntu

Cài Microk8s

sudo snap install microk8s --classic
sudo usermod -a -G microk8s $USER
sudo chown -f -R $USER ~/.kube
sudo snap install microk8s --classic
sudo usermod -a -G microk8s $USER
sudo chown -f -R $USER ~/.kube

Firewall config

Thiết lập firewall allow pod-to-pod and pod-to-internet communication

sudo ufw allow in on cni0 && sudo ufw allow out on cni0
sudo ufw default allow routed

Cài các Addon

  • Các Add-on cơ bản:
microk8s enable dashboard dns registry storage ingress
  • Cài CertManager:
kubectl apply --validate=false -f https://github.com/jetstack/cert-manager/releases/download/v1.0.2/cert-manager.yaml

Access Kubernetes Dashboard

token=$(microk8s kubectl -n kube-system get secret | grep default-token | cut -d " " -f1)
microk8s kubectl -n kube-system describe secret $token
microk8s kubectl port-forward -n kube-system service/kubernetes-dashboard 10443:443

Bây giờ truy cập vào dashboard https://127.0.0.1:10443 và sử dụng token ở trên để đăng nhập

Cài Docker

Cài docker để build các image sử dụng cho việc deploy

sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER