0

Cài đặt WordPress trên Kubernetes

Share

Bài viết này sẽ giới thiệu cách cài đặt 1 website dùng WordPress trên Kubernetes cluster.

Cài đặt MySQL trên Kubernetes

MySQL Deployment

mysql-deployment.yaml:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: website-mysql
 namespace: website
 labels:
  app: website-mysql
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: website-mysql
 strategy:
  type: Recreate
 template:
  metadata:
   labels:
    app: website-mysql
  spec:
   containers:
   - image: mysql:5.6
    name: mysql
    env:
    - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: mysql
       key: password
    - name: MYSQL_DATABASE
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: mysql
       key: db_name
    - name: MYSQL_USER
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: mysql
       key: db_user
    - name: MYSQL_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: mysql
       key: db_pass
    ports:
    - containerPort: 3306
     name: mysql
    volumeMounts:
    - name: mysql
     mountPath: /var/lib/mysql
   volumes:
   - name: mysql
    persistentVolumeClaim:
     claimName: website-mysql-pvc

Sau khi deploy file yaml này thì 1 MySQL server được tạo trong namespace wordpress đồng thời 1 database với tên, user, password truy cập được khởi tạo thông qua việc truyền các giá trị vào 3 env MYSQL_DATABASEMYSQL_USER và MYSQL_PASSWORD, đây là thông tin nhạy cảm nên sẽ được lưu trong 1 secretKey tên là mysql sẽ được nói đến ở phần secrets.yaml

MySQL Service

mysql-service.yaml:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: website-mysql
 namespace: website
 labels:
  app: website-mysql
spec:
 ports:
  - port: 3306
 selector:
  app: website-mysql

MySQL Volume

Trong ví dụ của mình dùng Persistent Volume NFS, các bạn có thể dùng loại PV khác cũng được. Trong đó:

 • 10.110.0.101: là IP của NFS server
 • /mnt/nfsdata/website/mysql: là folder lưu data của MySQL trên NFS server

mysql-volume.yaml:

kind: PersistentVolume
apiVersion: v1
metadata:
 name: website-mysql-pv
 namespace: website
 labels:
  app: website-mysql
spec:
 capacity:
  storage: 1Gi
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 volumeMode: Filesystem
 persistentVolumeReclaimPolicy: Recycle
 mountOptions:
  - hard
  - nfsvers=4.1
 nfs:
  server: 10.110.0.101
  path: "/mnt/nfsdata/website/mysql"
---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: website-mysql-pvc
 namespace: website
 labels:
  app: website-mysql
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: website-mysql
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 1Gi
 volumeMode: Filesystem
 volumeName: website-mysql-pv

Cài đặt WordPress trên Kubernetes

WordPress Deployment

Các thông số cần quan tâm:

 • WORDPRESS_DB_HOST: đây là địa chỉ của MySQL server chưa database của wordpress và cũng chính là service name của MySQL đã deploy ở trên.
 • WORDPRESS_DB_NAME: Tên của database
 • WORDPRESS_DB_USER: Tên của user có quyền access vào database ở trên
 • WORDPRESS_DB_PASSWORD: Mật khẩu của user đó
 • WORDPRESS_TABLE_PREFIX: tùy chọn giúp thay đổi prefix của wordpress database, mặc định là wp

wordpress-deployment.yaml:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: website-wp
 namespace: website
 labels:
  app: website-wp
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: website-wp
 strategy:
  type: Recreate
 template:
  metadata:
   labels:
    app: website-wp
  spec:
   containers:
   - image: wordpress:5.8-apache
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    name: wordpress
    env:
    - name: WORDPRESS_DB_HOST
     value: website-mysql
    - name: WORDPRESS_DB_NAME
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: mysql
       key: db_name
    - name: WORDPRESS_DB_USER
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: mysql
       key: db_user
    - name: WORDPRESS_TABLE_PREFIX
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: mysql
       key: db_prefix
    - name: WORDPRESS_DB_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: mysql
       key: db_pass
    ports:
    - containerPort: 80
     name: wordpress
    volumeMounts:
    - name: wordpress-files
     mountPath: /var/www/html
   volumes:
   - name: wordpress-files
    persistentVolumeClaim:
     claimName: website-wp-pvc

WordPress service

wordpress-service.yaml:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: website-wp
 namespace: website
 labels:
  app: website-wp
spec:
 ports:
  - port: 80
 selector:
  app: website-wp
 type: LoadBalancer

WordPress Volume

wordpress-volume.yaml

kind: PersistentVolume
apiVersion: v1
metadata:
 name: website-wp-pv
 namespace: website
 labels:
  app: website-wp
spec:
 capacity:
  storage: 5Gi
 accessModes:
  - ReadWriteMany
 persistentVolumeReclaimPolicy: Retain
 nfs:
  server: 10.110.0.101
  path: "/mnt/nfs/website/www"
---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: website-wp-pvc
 namespace: website
 labels:
  app: website-wp
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: website-wp
 accessModes:
  - ReadWriteMany
 resources:
  requests:
   storage: 5Gi
 volumeName: website-wp-pv

Xem thêm bài viết Thiết lập và dụng NFS Persistent Volume trên Kubernetes để hiểu rõ hơn về NFS PVC.

Secrets chưa thông tin nhạy cảm

Như đã nói ở trên, 1 số thông tin nhạy cảm như Mật khấu, user của database không nên được thể hiện trong file yaml. Chúng ta nên tạo 1 file secrets để chứa các thông tin đó.

secrets.yaml

Các giá trị db_prefixdb_name, … là các chuỗi ký tự được encode bằng base64

piVersion: v1
kind: Secret
metadata:
 name: mysql
 namespace: website
 labels:
  app: website-wp
type: Opaque
data:
 db_prefix: d3Bf
 db_name: ZGVtbw==
 db_user: ZGVtby11c2Vy
 db_pass: ZGVtby1wYXNz
 username: bXlzcWwtYWRtaW4=
 password: bXlwYXNz

Ingress

Thiết lập Ingress resouce, bây giờ bạn có thể truy cập vào wordpress thông qua địa chỉ https://website.com

ingress.yaml

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: website
 namespace: website
 labels:
  app: website-wp
 annotations:
  kubernetes.io/ingress.class: nginx 
  cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
  nginx.ingress.kubernetes.io/add-base-url: "true"
  nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: "0"
spec:
 tls:
 - hosts:
  - website.com
  secretName: ssl-website.com
 rules:
 - host: website.com
  http:
   paths:
    - path: /
     pathType: Prefix
     backend:
      service:
        name: website-wp
        port:
         number: 80

Sau khi đã tạo hết các file đó, chúng ta chạy kubectl để cài đặt và thiết lập trang web wordpress lên Kubernetes cluster

kubectl create namespace website
kubectl apply -f .\secrets.yaml
kubectl apply -f .\mysql-volume.yaml
kubectl apply -f .\wordpress-volume.yaml
kubectl apply -f .\mysql-deployment.yaml
kubectl apply -f .\wordpress-deployment.yaml
kubectl apply -f .\mysql-service.yaml
kubectl apply -f .\wordpress-service.yaml
kubectl apply -f .\ingress.yaml