Sau khi đã triển khai được hệ thống mail sử dụng Zimbra, Có một vấn đề đặt ra là nhu cầu chia sẻ các file nội bộ trong công ty, phòng ban. Chẳng hạn như file tài liệu, file báo cáo, từ đó dẫn đến việc cần thiết phải xây dựng hệ thống chia sẻ file nội bộ.

Kết hợp với hệ thống hiện có là mailserver zimbra, ban IT quyết định xây dựng giải pháp on-primise Cloud:

 • Nhân viên có tài khoản email có thể dễ dàng truy cập vào Cloud nội bộ
 • Dễ dàng chia sẻ file, phân quyền
 • Tích hợp vào hệ thống mail đính kèm

Từ đó, ban IT quyết đinh sử dụng nền tảng NextCloud và tương thích với Zimbra.

Deploy NextCloud trên Kubernetes

namespace

Tạo namespace nextcloud để dễ dàng quản lý resource liên quan

#namespace.yaml
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
 name: nextcloud

Deploy database

PersistentVolume

# database-pvc.yaml
kind: PersistentVolume
apiVersion: v1
metadata:
 name: nextcloud-mysql-pv
 labels:
  type: local
  app: nextcloud
 namespace: nextcloud
spec:
 storageClassName: manual
 capacity:
  storage: 2Gi
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 hostPath:
  path: "/home/admin/nextcloud-database"
---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: nextcloud-mysql-pvc
 labels:
  type: local
  app: nextcloud
 namespace: nextcloud
spec:
 storageClassName: manual
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 2Gi
 volumeName: nextcloud-mysql-pv

Deploy DB

# deploy-db.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nextcloud-db
 labels:
  app: nextcloud
 namespace: nextcloud
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   pod-label: nextcloud-db-pod
 template:
  metadata:
   labels:
    pod-label: nextcloud-db-pod
  spec:
   containers:
   - name: mysql
    image: mysql:5.7
    env:
    - name: MYSQL_DATABASE
     value: nextcloud
    envFrom:
    - secretRef:
      name: nextcloud-mysql-credentials
    volumeMounts:
    - name: db-storage
     mountPath: /var/lib/mysql
     subPath: mysql-data
   volumes:
   - name: db-storage
    persistentVolumeClaim:
     claimName: nextcloud-mysql-pvc
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: nextcloud-db
 labels:
  app: nextcloud
 namespace: nextcloud
spec:
 selector:
  pod-label: nextcloud-db-pod
 ports:
 - protocol: TCP
  port: 3306

secrets

Chứa thông tin kết nố với database

# secrets.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
 name: nextcloud-mysql-credentials
 namespace: nextcloud
type: Opaque
data:
 MYSQL_ROOT_PASSWORD: dkBudGh1MG45c0AxZzBu
 MYSQL_USER: bmV4dGNsMHVk
 MYSQL_PASSWORD: dnRzZzIwMjA=

Deploy NextCloud server

PersistentVolume

# storage-pvc.yaml
kind: PersistentVolume
apiVersion: v1
metadata:
 name: nextcloud-pv
 labels:
  type: local
 namespace: nextcloud
spec:
 storageClassName: manual
 capacity:
  storage: 50Gi
 accessModes:
  - ReadWriteMany
 hostPath:
  path: "/home/admin/nextcloud-storage"
---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: nextcloud-pvc
 labels:
  type: local
 namespace: nextcloud
spec:
 storageClassName: manual
 accessModes:
  - ReadWriteMany
 resources:
  requests:
   storage: 50Gi
 volumeName: nextcloud-pv

Deploy Server

# deploy-server.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nextcloud-server
 labels:
  app: nextcloud
 namespace: nextcloud
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   pod-label: nextcloud-server-pod
 template:
  metadata:
   labels:
    pod-label: nextcloud-server-pod
  spec:
   containers:
   - name: nextcloud
    image: nextcloud:20-apache
    volumeMounts:
    - name: server-storage
     mountPath: /var/www/html
     subPath: server-data
   volumes:
   - name: server-storage
    persistentVolumeClaim:
     claimName: nextcloud-pvc
     readOnly: false
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: nextcloud-server
 labels:
  app: nextcloud
 namespace: nextcloud
spec:
 selector:
  pod-label: nextcloud-server-pod
 ports:
 - protocol: TCP
  port: 80

Certificate SSL

# certificate.yaml
apiVersion: cert-manager.io/v1alpha2
kind: ClusterIssuer
metadata:
 name: letsencrypt-nextcloud
 labels:
  app: nextcloud
 namespace: nextcloud
spec:
 acme:
  # The ACME server URL
  server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
  # Email address used for ACME registration
  email: your@gmail.com
  # Name of a secret used to store the ACME account private key
  privateKeySecretRef:
   name: letsencrypt-nextcloud
  # Enable the HTTP-01 challenge provider
  solvers:
   - http01:
     ingress:
      class: nginx

Ingress Nginx

# ingress.yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
 name: cluster-ingress
 namespace: nextcloud
 annotations:
  kubernetes.io/ingress.class: "nginx"  
  cert-manager.io/cluster-issuer: "letsencrypt-nextcloud"
spec:
 tls:
 - hosts:
  - cloud.my-domain.com
  secretName: letsencrypt-nextcloud
 rules:
 - host: cloud.my-domain.com
  http:
   paths:
   - path: /
    backend:
     serviceName: nextcloud-server
     servicePort: 80

Deploy Zimbra

Bạn cần phải chỉnh sửa 1 chút trong docker image install-zimbra.sh như trong phần highlight

...
sudo -u zimbra /opt/zimbra/bin/zmprov mcf zimbraMtaSmtpdTlsExcludeCiphers 'aNULL,MD5,DES'
echo
echo "Config Open Driver"
sudo -u zimbra /opt/zimbra/bin/zmprov prov md my-domain.com zimbraDriveOwnCloudURL 'https://cloud.my-domain.com/index.php'
echo
echo "Configuring default COS to use selected persona in the Return-Path of the mail envelope (important for privacy)."
sudo -u zimbra /opt/zimbra/bin/zmprov mc default zimbraSmtpRestrictEnvelopeFrom FALSE
....

Nếu không muốn deploy lại Zimbra server thì có thể vào terminal của pod và chạy lênh

sudo -u zimbra /opt/zimbra/bin/zmprov prov md my-domain.com zimbraDriveOwnCloudURL 'https://cloud.my-domain.com/index.php'
sudo -u zimbra /opt/zimbra/bin/zmcontrol restart

Sau khi hoàn thành bước này, tiếp theo cần vào phần Admin của Nextcloud cài Zimbra Driver

Cài đặt các thông số để kết nối với Zimbra

 • Enable Zimbra authentication backend: Sử dụng Zimbra LDAP
 • Allow Zimbra users to login: Cho phép người dùng Zimbra đăng nhập
 • Zimbra Server: Zimbra FQDN ở đây mà mail server mail.domain.com
 • Zimbra Port: Zimbra Port, usually is 443 if using SSL
 • Use SSL: Check this mark if you are using HTTPS, you should be using HTTPS
 • Enable certificate verification: Check this if you are using a self-signed SSL certificate
 • Domain PreauthKey: This is optional, add it in case you want to login from ownCloud/nextCloud to a Zimbra server