0

Lập trình bàn phím 4×4 với vi điều khiển PIC16F877

Share

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn quét bàn phím (keypad) 4×4 và hiển thị ký tự được ấn lên LCD 16×2, vi điều khiển mình sử dụng là PIC16F877 và IDE sử dụng là PIC C Compiler 5.048. Sơ đồ mạch các bạn xem ở hình dưới.

Sơ đồ mạch nguyên lý trên Proteus

Code PIC16F877

main.c

/**
  @uthor https://nvtienanh.info
  @brief Demo Keypad and LCD PIC16F877
*/
#include <16f877.h>
#device *=16 adc=10 
#fuses hs, nowdt, noprotect, nolvp, put, brownout
#use delay(clock=20000000)
#include <lcd.h>
#include <Keypad.h>
#include <function_lcd.c>
#include <Keypad.c>

// 4-Bits Interface
void main()
{
 unsigned char line1[16], line2[16];
 char Key = 'n';    // Variable to store pressed key value
 InitKeypad();    // Initialize Keypad pins
 LCD_Init();
 delay_ms(10);
 sprintf(line1," DEMO KEYPAD  ");
 sprintf(line2," nvtienanh.com ");
 LCD_Gotoxy(0,0);
 LCD_Puts(line1);
 LCD_Gotoxy(1,0);
 LCD_Puts(line2);
 while(TRUE)
 {
   Key = GetKey();
   LCD_Clear();
   LCD_Gotoxy(0,0);
   LCD_PutChar(Key);
   LCD_Gotoxy(1,0);
   LCD_Puts(line2);
   //delay_ms(500);
 } 
}

lcd.h

#define _LCD_

#define LCD_RS PIN_D1            
#define LCD_RW PIN_D2
#define LCD_EN PIN_D0
#define LCD_D4 PIN_D4         
#define LCD_D5 PIN_D5
#define LCD_D6 PIN_D6
#define LCD_D7 PIN_D7 

#endif

Keypad.h

#ifndef __KEYPAD_H
#define __KEYPAD_H

// Define pins
#define RowA   PIN_B0
#define RowB   PIN_B1
#define RowC   PIN_B2
#define RowD   PIN_B3
#define C1    PIN_B4
#define C2    PIN_B5
#define C3    PIN_B6
#define C4    PIN_B7

#define Keypad_PORT     PORTB
#define Keypad_PORT_Dir   TRISB

// Function declarations
void InitKeypad(void);
char GetKey(void);

#endif

function_lcd.c

/**
  @uthor https://bmshop.vn
  @brief LCD functions
*/
 void LCD_Enable(void)
{
 output_high(LCD_EN);
 delay_us(3);
 output_low(LCD_EN);
 delay_us(50); 
}

//Ham Gui 4 Bit Du Lieu Ra LCD
 void LCD_Send4Bit( unsigned char Data )
{
 output_bit(LCD_D4,Data&0x01);
 output_bit(LCD_D5,(Data>>1)&1);
 output_bit(LCD_D6,(Data>>2)&1);
 output_bit(LCD_D7,(Data>>3)&1);
}

// Ham Gui 1 Lenh Cho LCD
 void LCD_SendCommand (unsigned char command )
{
LCD_Send4Bit ( command >>4 );/* Gui 4 bit cao */
LCD_Enable () ;
LCD_Send4Bit ( command );  /* Gui 4 bit thap*/
LCD_Enable () ;
}

void LCD_Init (void)
{

output_low(LCD_RS);
output_low(LCD_RW);
delay_ms(20);

LCD_Send4Bit(0x03);
LCD_Enable();
delay_ms(10);

LCD_Send4Bit(0x03);
LCD_Enable();
delay_ms(10);

LCD_Send4Bit(0x03);
LCD_Enable();
delay_ms(10);

LCD_Send4Bit(0x02);
LCD_Enable();
delay_ms(10);

LCD_SendCommand( 0x28 );   // giao thuc 4 bit, hien thi 2 hang, ki tu 5x8  
                 //Function Set: 8-bit, 1 Line, 5x7 Dots  0x30
                 //Function Set: 8-bit, 2 Line, 5x7 Dots  0x38
                 //Function Set: 4-bit, 1 Line, 5x7 Dots  0x20
                 //Function Set: 4-bit, 2 Line, 5x7 Dots  0x28

LCD_SendCommand( 0x0C);  //Display on Cursor on: 0x0E  0x0F 
                //Display on Cursor off: 0x0C
                //Display on Cursor blinking: 0x0F
LCD_SendCommand( 0x06 );  // tang ID, khong dich khung hinh     Entry Mode

LCD_SendCommand( 0x01 );  // Clear Display (also clear DDRAM content)

}
 
void LCD_PutChar ( unsigned char Data )
{
 output_high(LCD_RS);
 LCD_SendCommand( Data );
 output_low(LCD_RS);
}

void LCD_Puts (char *s)
{
  while (*s)
  {
   LCD_PutChar(*s);
   s++;
  }
}
void LCD_Clear()
{
 LCD_SendCommand(0x01); 
 delay_ms(10);
}
void LCD_Gotoxy(unsigned char row, unsigned char col)
{
 unsigned char address;
 if(!row)
 address = (0x80 + col);
 else
 address = (0xC0 + col);
 delay_us(500);
 LCD_SendCommand(address);
 delay_us(50);
}

Keypad.c

#include "Keypad.h"

// Function name: InitKeypad
void InitKeypad(void)
{
  output_b(0x00);  // Set Keypad port pin values zero
  set_tris_b(0xF0);  // Last 4 pins input, First 4 pins output
  port_b_pullups (0x7F);// Enable weak internal pull up on input pins
}

// Function name: READ_SWITCHES
// Scan all the keypad keys to detect any pressed key.
char READ_SWITCHES(void)  
{  
  output_low(RowA); output_high(RowB); output_high(RowC); output_high(RowD);  //Test Row A

  if (input_state(C1) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C1)==0); return '7'; }
  if (input_state(C2) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C2)==0); return '8'; }
  if (input_state(C3) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C3)==0); return '9'; }
  if (input_state(C4) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C4)==0); return '/'; }

  //RowA = 1; RowB = 0; RowC = 1; RowD = 1;  //Test Row B
  output_high(RowA); output_low(RowB); output_high(RowC); output_high(RowD);

  if (input_state(C1) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C1)==0); return '4'; }
  if (input_state(C2) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C2)==0); return '5'; }
  if (input_state(C3) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C3)==0); return '6'; }
  if (input_state(C4) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C4)==0); return 'x'; }
  
 // RowA = 1; RowB = 1; RowC = 0; RowD = 1;  //Test Row C
  output_high(RowA); output_high(RowB); output_low(RowC); output_high(RowD);

  if (input_state(C1) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C1)==0); return '1'; }
  if (input_state(C2) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C2)==0); return '2'; }
  if (input_state(C3) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C3)==0); return '3'; }
  if (input_state(C4) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C4)==0); return '-'; }
  
  //RowA = 1; RowB = 1; RowC = 1; RowD = 0;  //Test Row D
  output_high(RowA); output_high(RowB); output_high(RowC); output_low(RowD);

  if (input_state(C1) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C1)==0); return 'C'; }
  if (input_state(C2) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C2)==0); return '0'; }
  if (input_state(C3) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C3)==0); return '='; }
  if (input_state(C4) == 0) { delay_ms(250); while (input_state(C4)==0); return '+'; }

  return 'n';       // Means no key has been pressed
}

// Function name: GetKey
// Read pressed key value from keypad and return its value
char GetKey(void)        // Get key from user
{
  char key = 'n';       // Assume no key pressed

  while(key=='n')       // Wait untill a key is pressed
   key = READ_SWITCHES();  // Scan the keys again and again

  return key;         //when key pressed then return its value
}

Video demo