Anh Nguyễn

nvtienanh.info

Lập trình Fuzzy controller không dùng toolbox

2016-03-03 Anh Nguyễnnotes

Bài viết này sẽ hướng dẫn thiết kế Fuzzy controller (bộ điều khiển mờ) trên Matlab mà không cần sử dụng toolbox của Matlab. Điều này sẽ giúp các bạn dễ dàng áp dụng lập trình cho vi điều khiển. Ví dụ đơn giản này sẽ điều khiển vận tốc của xe theo một vận tốc mong muốn, kết quả có thể xem hình dưới. Control Vehical speed

Đề bài

de bai

Slides

Fuzzy controller - Bộ điều khiển mờ from Tien Anh

Code Matlab

%% Fuzzy Cruise Control % Control Vehical Speed % Nguyen Van Tien Anh % 04/03/2016 %% clear % Clear all variables in memory clc % Initialize vehicle parameters global m Ar tau d m=1300; % Mass of the vehicle Ar=0.3; % Aerodynamic drag tau=0.2; % Engine/brake time constant d=100; % Constant frictional force % Initialize parameters for the fuzzy controller Nume=5;% Number of Input e Numde=5;% Number of Input de % Gains g1=1; g2=0.01; g0=500;
we=1*(1/g1); % Half Width of error (e) triangular wde=1(1/g2);% Half Width of de triangular w_u=1.6g0; % Half Width of output triangular ce=[-2 -1 0 1 2]*(1/g1); cde=[-2 -1 0 1 2](1/g2); rules=[-2 -2 -2 -1 0; -2 -2 -1 0 1; -2 -1 0 1 2; -1 0 1 2 2; 0 1 2 2 2]g0; %initialize the simulation: t=0; index=1;
tstop=30; step=0.01; % Integration step size x=[18;197.2;20]; % Intial condition on state of the car %% Loop while t <= tstop v(index)=x(1); % Output of the car (velocity) % Desired speed if t<=10 vd(index)=18; end if t>10 vd(index)=22; end decount=0; ecount=0;
e(index)=vd(index)-v(index); b(index)=x(3); % Sets the value of the integral of e % membership function e if e(index)<=ce(1) mfe=[1 0 0 0 0]; ecount=ecount+1; eint=1;
elseif e(index)>=ce(Nume) mfe=[0 0 0 0 1]; ecount=ecount+1; eint=Nume; else
for i=1:Nume if e(index)<=ce(i) mfe(i)=max([0 1+(e(index)-ce(i))/we]); if mfe(i)~=0 ecount=ecount+1; eint=i; end else mfe(i)=max([0,1+(ce(i)-e(index))/we]); if mfe(i)~=0 ecount=ecount+1;
e
int=i;
end end end end % membership function de if b(index)<=cde(1) mfie=[1 0 0 0 0]; decount=decount+1; ieint=1;
elseif b(index)>=cde(Numde) mfie=[0 0 0 0 1]; decount=decount+1; ieint=Numde; else for i=1:Numde if b(index)<=cde(i)
mfie(i)=max([0,1+(b(index)-cde(i))/wde]); if mfie(i)~=0 decount=decount+1; ieint=i; end else mfie(i)=max([0,1+(cde(i)-b(index))/wde]); if mfie(i)~=0 decount=decount+1; ieint=i; end end end end % Calculate control signal num=0; den=0;
for k=(eint-ecount+1):eint
% Scan over e indices of mfs that are on for l=(ie
int-decount+1):ieint % Scan over int e indices of mfs that are on prem=min([mfe(k) mfie(l)]); % Value of premise membership function num=num+rules(k,l)w_u(prem-(prem)^2/2); den=den+w_u(prem-(prem)^2/2); end end u(index)=num/den;
% ODE45
time(index)=t; F=[(1/m)
(-Arx(1)^2 - d + x(2)) ; (1/tau)(-x(2)+u(index)) ; vd(index)-x(1) ];

k1=step*F;
xnew=x+k1/2;

F=[(1/m)(-Arxnew(1)^2 - d + xnew(2)) ; (1/tau)*(-xnew(2)+u(index)) ; vd(index)-xnew(1) ];

k2=step*F;
xnew=x+k2/2;

F=[(1/m)(-Arxnew(1)^2 - d + xnew(2)) ; (1/tau)*(-xnew(2)+u(index)) ; vd(index)-xnew(1) ];

k3=step*F;
xnew=x+k3;

F=[(1/m)(-Arxnew(1)^2 - d + xnew(2)) ; (1/tau)*(-xnew(2)+u(index)) ; vd(index)-xnew(1) ];

k4=step*F;
x=x+(1/6)*(k1+2*k2+2*k3+k4); % Calculated next state

t=t+step; % Increments time index=index+1; % Increments the indexing term so that % index=1 corresponds to time t=0. end %% Plot graph subplot(211) plot(time,v,’-‘,time,vd,’—’) grid on xlabel(‘t(sec)’) title(‘v(t) (solid) and v_{d}(t)(dashed)’); subplot(212) plot(time,u,‘-k’); grid on xlabel(‘t(sec)’); title(‘Output of fuzzy controller’);