Microchip Libraries for Applications là tập hợp các project mẫu cho vi điều khiển PIC lập trình bằng trình biên dịch Mplab của hãng Microchip. Bộ thư viện này bao gồm các project sử dụng trên các kit Microchip, các demo USB, TCP/IP,SD Card, graphic…
Microchip Libraries for Applications
Hiện tại thì Microchip bắt đầu khuyên khích người dùng chuyển qua trình biên dịch MPLABX thay cho MPLAB, với các phiên bản phát hành từ tháng 12/2013 MLA chỉ hộ trợ cho trình biên dịch MPLABX. Phiên bản mới nhất là MLA v2014-07-22 gồm 3 phiên bản dành cho Windows, Mac OS, Linux.