Code Matlab: Khảo sát tính ổn định theo tiêu chuẩn Routh

Trong bản 2.0 này, tích hợp thêm việc tìm ẩn số K để hệ ổn định.Khuyến nghị, nên cài Matlab2012b, bởi vì qua quá trình test, máy nào dùng Matlab cũ hơn có thể bị lỗi ở một vài hàm. Cách sử dụng thì đã có kèm theo trong phần hướng dẫn code, tài liệu tham khảo là cuốn sách: Lý thuyết điều khiển tự động - Nguyễn Phương Hà - NXB ĐHQG HCM. Hình minh họa

HÌnh minh họa

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %% ROUTH TABLE 2.0 UPDATE 01/05/2013 %% %% AUTHOR: NHOM 5 CDT2010- DONG LUC HOC & DIEU KHIEN %% %% DU LIEU VAO : TU SO (Num), MAU SO (Den) CUA HAM TRUYEN %% %% ==TRUONG HOP KHONG CO AN SO K:== %% %% VI DU: S+1 %% %% G(s) = ------------ %% %% S^2 + 2S +1 %% %% TieuChuanRouth([1 1],[1 2 1]); %% %% DU LIEU XUAT RA: %% %% KET LUAN HE ON DINH HAY KHONG ON DINH %% %% ==TRUONG HOP CO AN SO K:== %% %% VI DU: K(S-1) %% %% G(s) = ------------------- %% %% S(S-2)(S^2+3*S+10) %% %% syms k; %% %% tu=[k -k]; %% %% mau=conv([1 0],conv([1 -2],[1 3 10])); %% %% TieuChuanRouth(tu,mau); %% %% DU LIEU XUAT RA: %% %% GIA TRI K DE HE ON DINH. %% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% function TieuChuanRouth(Num,Den) CoAn=false; OnDinh=true; K=sym(‘K’); e=sym(‘e’); % Kiem tra xem du lieu nhap vao co An K hay khong for i=1:length(Num) if ~isempty(symvar(Num(i))) CoAn=true; K=symvar(Num(i)); end end if ~CoAn for i=1:length(Den) if ~isempty(symvar(Den(i))) CoAn=true; K=symvar(Den(i)); end end end if CoAn %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %% Xu ly truong hop co an K %% Xuat ra gia tri K de he on dinh %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

temp=[zeros(1,length(Den)-length(Num)) Num];
PTDacTrung=temp+Den;
row=length(PTDacTrung);
disp('Phuong trinh dac trung: ')
temp=0;
syms s;
for i=1:length(PTDacTrung)
  temp=temp+PTDacTrung(i)*s^(length(PTDacTrung)-i);
end
disp(temp);
clear temp;
%% Neu co phan tu <=0 thi khong on dinh %%
for i=1:row
  if isempty(symvar(PTDacTrung(i)))
    if sym2poly(PTDacTrung(i))<=0
      OnDinh=false;
      break;
    end
  end
end
%% Nhap cac he so vao Bang Routh %%
if OnDinh
  colum=round(row/2);
  c=sym('Table',[row colum]);
  c=PTDacTrung(1:2:row);% Hang 1
  % Nhap du lieu cho hang thu 2
  if length(PTDacTrung(2:2:row))\=0
        c(i,j)=c(i-1,j)*Bac_Ap;
        Bac_Ap=Bac_Ap-2;
        j=j+1;
      end
    else
      % Truong hop phan tu cot 1 = 0
      if isempty(symvar(c(i,1)))
        if sym2poly(c(i,1))==0
          c(i,1)=e;
        end
      end
    end
  end
end
disp('BANG ROUTH:  ')
disp(c)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% TINH TOAN K DE HE ON DINH
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Kiem tra co he so cot 1 <=0 thi khong on dinh
DacBiet1=false;
KhongCoAn=true;% Cot 1 chi toan la con so
for i=1:row
  if isempty(symvar(c(i,1)))
    if sym2poly(c(i,1))<=0
      OnDinh=false;
      break;
    end
  else
    if length(symvar(c(i,1),2))==2
      DacBiet1=true;
      KhongCoAn=false;
    else
      if length(symvar(c(i,1),2))==1
        temp=symvar(c(i,1),2);
        KhongCoAn=false;
        if temp==e
          DacBiet1=true;
        end
      end
    end
  end
end
% Giai cac he so co an K de he on dinh
KetQua=zeros(1,2);
if OnDinh&&~KhongCoAn
  if DacBiet1
    % Xu ly truong hop dac biet 1 co 2 an K va e
    for i=1:row
      [Tu,Mau]=numden(c(i,1));
      f=Tu*Mau;
      if symvar(f,2)==e
      % Phan tu c(i,1) chi chua an e
        temp=sym2poly(f);
        for j=length(temp):1
          if (temp(j)<0)
            OnDinh=false;
            break;
          else
            if (temp(j)==0)
              continue;
            else
              break;
            end
          end
        end
      else
        if symvar(f,2)==K
          Nghiem=sym2poly(solve(f));
          Nghiem=sort(Nghiem)';
          if f(Nghiem(1)-1)>0
            KetQua=[KetQua;-Inf Nghiem(1)];
          end
          for j=1:length(Nghiem)-1
            if f((Nghiem(j)+Nghiem(j+1))/2)>0
              KetQua=[KetQua;Nghiem(j) Nghiem(j+1)];
            end
          end
           if f(Nghiem(end)+1)>0
            KetQua=[KetQua;Nghiem(end) Inf];
           end
        end
        % Phan tu c(i,1) chua an e va K
        % Vi du c(3,1)=K-e+1;
        [tu,mau]=numden(c(i,1));
        f=tu*mau;
        temp=subs(f,e,0);
        if isempty(symvar(temp,1))
          if temp>0
            KetQua=[KetQua;-Inf Inf];
          else if temp<0
              continue;
            else
             temp=sym2poly(subs(f,K,1));
             Flag1=false;
             j=length(temp);
             while ~Flag1
               if temp(j)<0
                  Flag1=true;
               end
             end
             if ~Flag1
                KetQua=[KetQua;-Inf Inf];
             end
            end
          end
        else
          % Write code here
          Nghiem=sym2poly(solve(temp));
          Nghiem=sort(Nghiem)';
          if temp(Nghiem(1)-1)>0
            KetQua=[KetQua;-Inf Nghiem(1)];
          end
          for j=1:length(Nghiem)-1
            if temp((Nghiem(j)+Nghiem(j+1))/2)>0
              KetQua=[KetQua;Nghiem(j) Nghiem(j+1)];
            end
          end
          if f(Nghiem(end)+1)>0
            KetQua=[KetQua;Nghiem(end) Inf];
          end
        end
      end
    end
  else
    % Xu ly truong hop chi co an K
    % Trong doan code nay giai bat
    % phuong trinh de tim K theo
    % dieu kien c(i,1)>0
    % Ket qua luu vao Mang KetQua
    for i=1:row
      if ~isempty(symvar(c(i,1)))
        f(K)=c(i,1);
        [Tu,Mau]=numden(c(i,1));
        Nghiem=sym2poly(solve(Tu*Mau));
        Nghiem=sort(Nghiem)';
        if f(Nghiem(1)-1)>0
          KetQua=[KetQua;0 Nghiem(1)];
        end
        for j=1:length(Nghiem)-1
          if f((Nghiem(j)+Nghiem(j+1))/2)>0
            KetQua=[KetQua;Nghiem(j) Nghiem(j+1)];
          end
        end
        if f(Nghiem(end)+1)>0
          KetQua=[KetQua;Nghiem(end) Inf];
        end
      end
    end
    KetQua(1,:)=[];
  end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  LOC NGHIEM
i=1;j=1;
KetQuaCuoi=zeros(1,2);
while i\=KetQua(i+1,2)
      KetQua(i,:)=[NaN NaN];
    else
      trai=max(KetQua(i,1),KetQua(i+1,1));
      phai=min(KetQua(i,2),KetQua(i+1,2));
      KetQua(i,:)=[trai phai];
      KetQua(i+1,:)=[trai phai];
      KetQuaCuoi(j,:)=[trai phai];
      j=j+1;
    end
    i=i+1;
end
disp('Khoang gia tri cua K de he on dinh: ')
disp(KetQuaCuoi);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Ket thuc truong hop K la an so
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

else % Xu ly Truong hop khong co an K temp=[zeros(1,length(Den)-length(Num)) Num]; PTDacTrung=temp+Den; disp(‘Phuong trinh dac trung: ’) disp(poly2sym(PTDacTrung,‘s’)); clear temp; % Kiem tra cac he so PT dac trung >0 for i=1:length(PTDacTrung) if PTDacTrung(i)<=0 OnDinh=false; break; end end if OnDinh sohang=length(PTDacTrung); socot=round(sohang/2); c=sym(‘BangRouth’,[sohang socot]);% Khoi tao bang Routh % Nhap du lieu, tinh toan bang Routh c(1,:)=PTDacTrung(1:2:sohang); if mod(sohang,2)==0 c(2,:)=PTDacTrung(2:2:sohang); else c(2,:)=[PTDacTrung(2:2:sohang) 0]; end % Vong lap tinh cac he so con lai cua bang Routh for i=3:sohang for j=1:socot if j end % Xu ly Truong hop dac biet 2: % 1 hang bang 0 het if isequal(c(i,:),zeros(1,socot)) for j=1:socot c(i,j)=c(i-1,j)(sohang-i-(j-1)2); end else if c(i,1)==0 c(i,1)=e; end end end disp(c); if OnDinh disp(‘He on dinh’) else disp(‘He KHONG on dinh’) end else % He so nhap vao <=0 thi ket luan ngay disp(‘Khong On Dinh’); end end % end function end


Đăng bởi@nvtienanh
Không gì là không thể.

GitHubTwitterFacebookLinkedIn