Shell script recursively rename file and folder

Script rename tất cả file và folder trong 1 thư mục

Đoạn script dưới đây sẽ rename toàn bộ file, folder con trong folder src có chứa từ warehouse thành hotel

#!/bin/bash
for file in $(find src -name '*warehouse*')
do
    echo mv "$file" "${file/warehouse/hotel}"
    mv $file ${file/warehouse/hotel}
done

Đăng bởi@nvtienanh
Không gì là không thể.

GitHubTwitterFacebookLinkedIn