Hiện tại mình đang thực hiện nghiên cứu về ROS (Robot Operating System), để điều khiển Humanoid robot. ROS hiện tại chỉ hỗ trợ tốt trên nền tảng Linux. Sau đây là cách cài phiên bản Ros Indigo trên ubuntu 14.04.

ros-indigo

Ros Indigo

Bước 1. Thêm ROS Indigo vào sources.lis
Các bạn copy mã lệnh vào Terminal của ubuntu
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

Bước 2: Cài đặt keys
sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net --recv-key 0xB01FA116
Nếu bạn bị lỗi gpg: keyserver timed out error thì copy lệnh vào terminal
sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-key 0xB01FA116

Bước 3: Tiến hành cài đặt
sudo apt-get update
sudo apt-get install ros-indigo-desktop-full

Bước 4: Khởi tạo rosdep
Trước khi sử dụng ROS Indigo bạn cần thực hiện lệnh:
sudo rosdep init
rosdep update

Bước 5: Cài đặt environment
echo "source /opt/ros/indigo/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Bước 6: Cài đặt rosinstall
rosinstall dùng để thực thi các lệnh ROS trên môi trường command
sudo apt-get install python-rosinstall

Các bài hướng dẫn khác mình sẽ cập nhật sau