Raspberry Pi có đầy đủ chức năng của một máy tính: cổng USB, HDMI, âm thanh, … tuy nhiên cấu hình của nó không thể so sánh với một chiếc PC hay Laptop. Để lập trình cho Raspberry Pi bạn có thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một máy tính khác.

Raspberry config NetBean

Bài viết này sẽ giới thiệu các bạn cách lập trình Raspberry Pi từ Windows bằng bộ cụ NetBeans bằng ngôn ngữ C++.

Cài đặt NetBeans

Download NetBeans IDE tại https://netbeans.org/downloads/ và lựa chọn download tùy chọn ngôn ngữ C/C++ và cài đặt sau khi tải xong.

Cấu hình NetBeans

Các bạn cấu hình lại NetBeans theo hướng dẫn:

Turning Off Expand Tabs To Spaces setting
– Menu > Tools > Options > Editor > Formatting
– Select ‘All Languages’ and Category ‘Tabs And Indents’
Turn off ‘Expand Tabs to Spaces’
– Set ‘Tab Size’ to 4
– Click ‘Apply’
Changing Toggle Bookmark to CTRL+K
Menu > Tools > Options > Keymap > Toogle Bookmark, then select Add Alternative
Changing To Uppercase to SHIFT+CTRL+U
Menu > Tools > Options > Keymap > To Uppercase, then select Add Alternative
Menu > Tools > Options > Keymap > To Lowercase, then select Add Alternative
Making The Editor Work As Well As Possible
Tools > Options > Editor > General > Enable Camel Case Navigation = Off
Tools > Options > Editor > Code Completion > Insert Single Proposals Automatically = Off
Tools > Options > Editor > Code Completion > Insert Closing Brackets Automatically = Off
Tools > Options > Editor > Formatting > Language: (do for “C”, “C++” and “C/C++ Header”) >
Indents > # at Start Line = Off
Indents > Indent Case Statements = Off
Other > Add Leading Star In Comments = Off
Braces Placement = Set all to new line
Turning off the grey lines that are shown for intents
Main Menu > View > Show Indent Guide Lines > turn off

Kết nối với Raspberry từ window

Đầu tiên là cắm cáp mạng vào Raspberry rồi tìm Ip của nó.
– Cấu hình SSH: Vào terminal gõ: sudo raspi-config sau đó đi phần SSH và enable nó.
– Cài đặt PuTTY: vào trang http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html và download về cài đặt
SSH connect to Raspberry
Kết nối với Raspberry thong qua IP, user: p, pass: raspberry (nếu bạn có thay đổi so với mặc định thi thay đổi user và pass tương ứng)

Cài đặt thư viện

Cài đặt thư viện C/C++ cho Raspberry: bcm2835 by Mike McCauley
Mở terminal lên và thực hiện các lênh:

– Chuyển đến thư mục làm việc
cd /home/pi/
– Download thư viện
wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.42.tar.gz
– Giải nén
tar zxvf bcm2835-1.42.tar.gz
– Chuyển vào thư mục đã giải nén:
cd bcm2835-1.42
– Chạy file Configure
./configure
– Build file cài đặt thư viện
make
– Kiểm tra
sudo make check

– Cài đặt thư viện
sudo make install

Tạo project trong NetBean

– Thêm thư viện vào đầu đoạn code
#include
– Tiếp theo:
Click chuột phải vào project > Properties > Build > Linker > ở mục ‘Libraries’ Click vào ‘…’ button > Add Option… > Other Option > Nhập: -lbcm2835

Video cụ thể:

[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DnsW79N1pLV4 img=x:/img.youtube.com/vi/nsW79N1pLV4/0.jpg embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=true responsive=16:9 /]