Trang chủGiới thiệuLiên hệ
Thiết lập Github Action self-hosted runner trên Kubernetes cluster

Mở đầu

Bài viết này sẽ giới thiệu cách triển khai ứng dụng CI/CD cho Github Action chạy self-hosted runner trên K8s. Một số thứ cần có:

 • Kubernetes cluster
 • GitHub Personal Access Token

Actions Runner Controller (ARC)

Đây là 1 open source trên Github cho phép sử dụng Self-hosted runner trên K8s. Chi tiết có thể xem thêm Tại đây, mình sẽ sử dụng công cụ này để thiết lập CI/CD trên hệ thống K8s của mình.

Thiết lập trên Kubernetes

 • Đầu tiên K8s cluster cần được cài đặt cert-manager (X.509 certificate management for Kubernetes and OpenShift):
kubectl apply -f https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.10.1/cert-manager.yaml
 • Tiếp theo chúng ta cần tạo 1 Github Personal Access Token https://github.com/settings/tokens/new, trong phần Expiration là thời gian hết hạn của token, tùy theo yêu cầu mà chọn khoảng thời gian phù hợp. Trong phần scope thì tick vào repo

github pat

 • Sau đó copy và lưu lại Token, sau đó chúng ta lưu lại token đó trong secret value trên k8s bằng việc lệnh:
kubectl create secret generic controller-manager -n actions-runner-system --from-literal=github_token=GITHUB_PAT

Trong đó GITHUB_PAT là giá trị của token vừa tạo ở bước trên.

 • Cuối cùng chúng ta deploy Actions Runner Controller lên k8s
kubectl create -f https://github.com/actions/actions-runner-controller/releases/download/v0.26.0/actions-runner-controller.yaml

Thử nghiệm trên Github Action

Bây giờ mình sẽ thử thiết lập 1 repo sử dụng Action self-hosted runner

Khi sử dụng ARC, mỗi repo trên github cần được deploy 1 RunnerDeployment trên K8s. Ví dụ mình thiết lập cho repo nvtienanh/django-test-github-runner-self-host-k8s mình sử dụng 1 namepsace github-runner để quản lý các RunnerDeployment. Ví dụ mình tạo 1 file django-arc.yaml

apiVersion: actions.summerwind.dev/v1alpha1
kind: RunnerDeployment
metadata:
 name: django-test
 namespace: github-runner
spec:
 replicas: 1
 template:
  spec:
   image: summerwind/actions-runner-dind
   dockerdWithinRunnerContainer: true
   repository: nvtienanh/django-test-github-runner-self-host-k8s
   env: []

Sau đó deploy trên Kubernetes cluster:

kubectl create namespace github-runner
kubectl apply -f django-arc.yaml

Cuối cùng trên github chúng ta sẽ tạo 1 workflow dùng để test, chi tiết có thể tham khảo repo ở trên

name: lint_python
on: [pull_request, push]
jobs:
 lint_python:
  runs-on: self-hosted
  steps:
   - uses: actions/checkout@v2
   - uses: actions/setup-python@v2
   - run: pip install --upgrade pip wheel
   - run: pip install bandit black codespell flake8 flake8-2020 flake8-bugbear
             flake8-comprehensions isort mypy pytest pyupgrade safety
   - run: bandit --recursive --skip B101,B105 .
   - run: black --check . || true
   # - run: codespell # --ignore-words-list="" --skip="*.css,*.js,*.lock"
   - run: flake8 . --count --select=E9,F63,F7,F82 --show-source --statistics
   - run: flake8 . --count --exit-zero --max-complexity=10 --max-line-length=88
           --show-source --statistics
   - run: isort --check-only --profile black . || true
   - run: pip install -r requirements.txt || pip install --editable . || true
   - run: mkdir --parents --verbose .mypy_cache
   - run: mypy --ignore-missing-imports --install-types --non-interactive . || true
   - run: pytest --doctest-modules .
   - run: shopt -s globstar && pyupgrade --py36-plus **/*.py
   # - run: safety check

Kết quả:

result

Kết bài

Trên đây chỉ là 1 ví dụ đơn giản mà mình đã thực hiện, các bạn có thể tham khảo thêm trên repo actions-runner-controller

 • Automatically scaling runners
 • Using custom volumes
 • Using ARC runners in a workflow
 • Managing access with runner groups
 • Configuring Windows runners
 • Using ARC across organizations
 • Using entrypoint features
 • Deploying alternative runners
 • Monitoring and troubleshooting

Anh Nguyễn

Anh Nguyễn

DIGITAL SOLUTIONS ARCHITECT

Mục lục

1

Mở đầu

2

Actions Runner Controller (ARC)

3

Thiết lập trên Kubernetes

4

Thử nghiệm trên Github Action

5

Kết bài

Bài viết tương tự

Thiết lập Kubernetes NFS Subdir External Provisioner
Anh Nguyễn
19/10/2021
1 phút
© 2023, Giữ mọi bản quyền

Thông tin

Hợp tácGiới thiệuLiên hệ

Mạng xã hội