Tiến Anh

2

Cài đặt Kubernetes với Microk8s

Nội dung này chủ yếu là ghi chú cá nhân, tổng hợp các command cần thiết để cài Kubernetes cluster trên Ubuntu Cài Microk8s Firewall config...

0

Đo tần số xung PWM – Arduino

Bài viết này sẽ hướng dẫn đo tần số của xung vuông trên board Arduino Nano. Thiết bị sử dụng Arduino Nano LCD 16×2 Biến trở...