Published on

Cài đặt Jenkins master - slave dùng Kubernetes

Vừa rồi mình mất khá mất thời gian để khôi phục lại các bài viết cũ bên wordpress để chuyển qua đây. Mất thời gia chỉnh sửa khá nhiều nhất là các công thức viết bằng Latex, các bài viết có thể cũ quá nhưng hy vọng vẫn có ích với nhiều người khác :smile:, bắt đầu câu chuyện của hôm nay:

Hiện tại mình đang làm giải Digital Transformation (Chuyển đổi số, số hóa) cho một đơn vị, một trong các nhiệm vụ đặt ra là xây dựng quy trình phát triển phần mềm cho công ty. Vào thời điểm hiện tại mô hình Scrum - Agile (Quy trình phát triển phần mềm Scrum theo phương pháp Agile) có thể nói đang là xu hướng được rất nhiều công ty phần mềm áp dụng. Không nằm ngoài xu thế đó, team mình cũng bắt đầu áp dụng triển khai, một trong những quy trình đầu tiên đó là Automation Deploy/Testing source code.

Sau khi tham khảo nhiều mô hình, mình quyết định áp dụng Jenkins CI/CD và triển khai trên máy chủ của công ty lúc này chỉ đơn giản 1 con desktop cấu hình mạnh. Dưới đây là các bước chi tiết.

Cài đặt Microk8s

Xem hướng dẫn cài Microk8s trên Ubuntu

Deploy

Tạo namespace

Đầu tiên chúng ta khởi tạo namespace với tên jenkins

# namespace.yaml
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
 name: jenkins

Tạo PersistentVolume

# jenkins-pv.yaml
kind: PersistentVolume
apiVersion: v1
metadata:
 name: jenkins-pv
 labels:
  type: local
 namespace: jenkins
spec:
 storageClassName: manual
 capacity:
  storage: 50Gi
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 hostPath:
  path: '/your-path/jenkins-data'

Phần hostPath là thư mục chứa data của Jenkins server, nếu chưa tồn tại bạn cần tạo thư mục đó.

Tạo PersistentVolumeClaim

# jenkins-pvc.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: jenkins-pvc
 labels:
  type: local
 namespace: jenkins
spec:
 storageClassName: manual
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 40Gi
 volumeName: jenkins-pv

Deployment

# deployment.yaml
---
apiVersion: v1
kind: List
items:
 - apiVersion: apps/v1
  kind: Deployment
  metadata:
   name: jenkins-master-deployment
   labels:
    app: jenkins-master
    version: latest
    group: jenkins
   namespace: jenkins
  spec:
   replicas: 1
   selector:
    matchLabels:
     app: jenkins-master
     version: latest
     group: jenkins
   template:
    metadata:
     labels:
      app: jenkins-master
      version: latest
      group: jenkins
    spec:
     securityContext:
      fsGroup: 1000
      runAsUser: 0
     containers:
      - name: jenkins-master
       image: ghcr.io/nvtienanh/jenkins-master:latest
       imagePullPolicy: Always
       env:
        - name: JAVA_OPTS
         value: -Djenkins.install.runSetupWizard=false
         # value: -Djenkins.install.runSetupWizard=false -Dhudson.TcpSlaveAgentListener.hostName=jenkins-jnlp.vanphong.local -Dhudson.TcpSlaveAgentListener.port=443
       ports:
        - name: http-port
         containerPort: 8080
        - name: jnlp-port
         containerPort: 50000
       volumeMounts:
        - name: jenkins-home
         mountPath: /var/jenkins_home
     volumes:
      - name: jenkins-home
       persistentVolumeClaim:
        claimName: jenkins-pvc
        readOnly: false
 - apiVersion: v1
  kind: Service
  metadata:
   labels:
    app: jenkins-master
    version: latest
    group: jenkins
   namespace: jenkins
   name: jenkins-master-service
  spec:
   # type: NodePort
   ports:
    - name: http
     port: 8080
     targetPort: 8080
     protocol: TCP
    - name: jnlp
     port: 50000
     targetPort: 50000
     protocol: TCP
   selector:
    app: jenkins-master
    version: latest
    group: jenkins

Tạo Ingress

# ingress.yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
 annotations:
  nginx.ingress.kubernetes.io/add-base-url: 'true'
  nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: '0'
 name: jenkins-ingress
 namespace: jenkins
spec:
 rules:
  - host: jenkins.yourdomain.com
   http:
    paths:
     - backend:
       serviceName: jenkins-master-service
       servicePort: 8080
      path: /

Sau khi tạo xong các file yaml, chúng ta vào terminal và chạy:

microk8s kubectl apply -f namespace.yaml
microk8s kubectl apply -f jenkins-pv.yaml
microk8s kubectl apply -f jenkins-pvc.yaml
microk8s kubectl apply -f deployment.yaml
microk8s kubectl apply -f ingress.yaml

Sau khi thực thi các lệnh trên, chúng ta mở Kubernetes Dashboard UI và kiểm tra các resource của namespace jenkins đã được khởi tạo thành công chưa. Nếu mọi thử ổn, bây giờ có thể truy cập vào jenkins master tại: http://jenkins.yourdomain.com

Cấu hình plugin Kubernetes cho Jenkins master

Truy cập vào phần http://jenkins.yourdomain.com/configureClouds/

Chúng ta cần cấu hình để Jenkins server có thể hoạt động được với Kubernetes cluster.

Thông tin Kubernetes URLKubernetes server certificate key được lấy từ output của lệnh microk8s config:

apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
  certificate-authority-data: LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSURBVENDQWVtZ0F3SUJBZ0lKQVBXUnJiZmtkR1cvTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFNQmN4RlRBVEJnTlYKQkFNTURERXdMakUxT.............XFFF
  server: https://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx
 name: microk8s-cluster
.....

Linux agent

MacOs agent

Kết luận