Published on

Cài đặt Kubernetes với Microk8s

Nội dung này chủ yếu là ghi chú cá nhân, tổng hợp các command cần thiết để cài Kubernetes cluster trên Ubuntu

Cài Microk8s

sudo snap install microk8s --classic
sudo usermod -a -G microk8s $USER
sudo chown -f -R $USER ~/.kube

Firewall config

Thiết lập firewall allow pod-to-pod and pod-to-internet communication

sudo ufw allow in on cni0 && sudo ufw allow out on cni0
sudo ufw default allow routed

Cài các Addon

  • Các Add-on cơ bản:
microk8s enable dashboard dns registry storage ingress
  • Cài CertManager:
kubectl apply --validate=false -f https://github.com/jetstack/cert-manager/releases/download/v1.0.2/cert-manager.yaml

Access Kubernetes Dashboard

token=$(microk8s kubectl -n kube-system get secret | grep default-token | cut -d " " -f1)
microk8s kubectl -n kube-system describe secret $token
microk8s kubectl port-forward -n kube-system service/kubernetes-dashboard 10443:443

Bây giờ truy cập vào dashboard https://127.0.0.1:10443 và sử dụng token ở trên để đăng nhập

Cài Docker

Cài docker để build các image sử dụng cho việc deploy

sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER