Published on

Cài đặt database MySQL trên Kubernetes

Bài viết này sẽ trình bày cách deploy database MySQL trên Kubernetes cluster mà mình sử dụng trong môi trường DEV, không nên sử dụng cho môi trường production. Database sẽ sử dụng phương thức lưu trữ NFS.

MySQL Volume

Trong ví dụ của mình dùng Persistent Volume NFS, các bạn có thể dùng loại PV khác cũng được. Trong đó:

 • 10.110.0.101: là IP của NFS server
 • /mnt/nfsdata/database/mysql: là folder lưu data của MySQL trên NFS server.

Xem thêm bài viết Thiết lập và dụng NFS Persistent Volume trên Kubernetes để hiểu rõ hơn về NFS PVC.

mysql-volume.yaml:

kind: PersistentVolume
apiVersion: v1
metadata:
 name: database-mysql-pv
 namespace: database
 labels:
  app: mysql
spec:
 capacity:
  storage: 1Gi
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 volumeMode: Filesystem
 persistentVolumeReclaimPolicy: Recycle
 mountOptions:
  - hard
  - nfsvers=4.1
 nfs:
  server: 10.110.0.101
  path: '/mnt/nfsdata/database/mysql'
---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: database-mysql-pvc
 namespace: database
 labels:
  app: mysql
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: database-mysql
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 1Gi
 volumeMode: Filesystem
 volumeName: database-mysql-pv

MySQL Deployment

mysql-deployment.yaml:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: database-mysql
 namespace: database
 labels:
  app: mysql
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: mysql
 strategy:
  type: Recreate
 template:
  metadata:
   labels:
    app: mysql
  spec:
   containers:
    - image: mysql:5.6
     name: mysql
     env:
      - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
       valueFrom:
        secretKeyRef:
         name: mysql
         key: password
      - name: MYSQL_DATABASE
       valueFrom:
        secretKeyRef:
         name: mysql
         key: db_name
      - name: MYSQL_USER
       valueFrom:
        secretKeyRef:
         name: mysql
         key: db_user
      - name: MYSQL_PASSWORD
       valueFrom:
        secretKeyRef:
         name: mysql
         key: db_pass
     ports:
      - containerPort: 3306
       name: mysql
     volumeMounts:
      - name: mysql
       mountPath: /var/lib/mysql
   volumes:
    - name: mysql
     persistentVolumeClaim:
      claimName: database-mysql-pvc

Với cấu hình này:

 • MYSQL_ROOT_PASSWORD: là mật khẩu của root trong mysql
 • MYSQL_DATABASE: tên của database được khởi tạo ban đầu.
 • MYSQL_USER: tên của user được khởi tạo ban đầu, user này là owner của databse ở trên.
 • MYSQL_PASSWORD: Mật khẩu của user ở trên.

Các thông tin ở trên được lưu trong secrets tên mysql nhằm tránh hiển thị thông tin nhạy cảm ở dạng plain text.

MySQL Secrets

secrets.yaml

Các giá trị db_pass, db_name, ... là các chuỗi ký tự được encode bằng base64

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
 name: mysql
 namespace: database
 labels:
  app: mysql
type: Opaque
data:
 db_name: ZGVtbw== # demo
 db_user: ZGVtby11c2Vy # demo-user
 db_pass: ZGVtby1wYXNz # demo-pass
 password: bXlwYXNz # mypass

MySQL Service

mysql-service.yaml:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: database-mysql
 namespace: database
 labels:
  app: mysql
spec:
 ports:
  - port: 3306
 selector:
  app: mysql

Sau khi đã tạo hết các file đó, chúng ta chạy kubectl để cài đặt và thiết lập trang web wordpress lên Kubernetes cluster

kubectl create namespace website
kubectl apply -f .\secrets.yaml
kubectl apply -f .\mysql-volume.yaml
kubectl apply -f .\mysql-deployment.yaml
kubectl apply -f .\mysql-service.yaml

Sau khi database được triển khai thì mọi pod trong cluster đề có thể truy cập vào MySQL server qua hosts mysql.database (service.namespace)