Published on

Cài Ingress Nginx trên Kubernetes On-premise

Đây không phải là best practices, không nên sử dụng ở môi trường production. Tại sạo mình làm điều này, bởi vì trong use-case hiện tại máy chủ Kubernetes hoạt động chỉ có 1 node, không có Load Balancing.

File deploy dưới đây được chỉnh sửa từ file gốc: Kubernetes Ingress Nginx, để Ingress Nginx có thể làm việc được với server hiện có của mình, các chỉnh sửa đã được highlight

 • Thêm configmap: tcp-servicestcp-services dùng để mở thêm các port cần thiết. Chi tiết tham khảo tại: Exposing TCP and UDP services
 • Sử dụng DaemonSet không phải Deployment
 • Sử dụng hostNetwork
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
 name: ingress-nginx
 labels:
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
---
# Source: ingress-nginx/templates/controller-serviceaccount.yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: controller
 name: ingress-nginx
 namespace: ingress-nginx
---
# Source: ingress-nginx/templates/controller-configmap.yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: controller
 name: ingress-nginx-controller
 namespace: ingress-nginx
data:
---
# Source: tcp-services
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
 name: tcp-services
 namespace: ingress-nginx
 labels:
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/part-of: ingress-nginx
---
# Source: udp-services
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
 name: udp-services
 namespace: ingress-nginx
 labels:
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/part-of: ingress-nginx
---
# Source: ingress-nginx/templates/clusterrole.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
 name: ingress-nginx
rules:
 - apiGroups:
   - ''
  resources:
   - configmaps
   - endpoints
   - nodes
   - pods
   - secrets
  verbs:
   - list
   - watch
 - apiGroups:
   - ''
  resources:
   - nodes
  verbs:
   - get
 - apiGroups:
   - ''
  resources:
   - services
  verbs:
   - get
   - list
   - update
   - watch
 - apiGroups:
   - extensions
   - 'networking.k8s.io' # k8s 1.14+
  resources:
   - ingresses
  verbs:
   - get
   - list
   - watch
 - apiGroups:
   - ''
  resources:
   - events
  verbs:
   - create
   - patch
 - apiGroups:
   - extensions
   - 'networking.k8s.io' # k8s 1.14+
  resources:
   - ingresses/status
  verbs:
   - update
 - apiGroups:
   - 'networking.k8s.io' # k8s 1.14+
  resources:
   - ingressclasses
  verbs:
   - get
   - list
   - watch
---
# Source: ingress-nginx/templates/clusterrolebinding.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
 name: ingress-nginx
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: ClusterRole
 name: ingress-nginx
subjects:
 - kind: ServiceAccount
  name: ingress-nginx
  namespace: ingress-nginx
---
# Source: ingress-nginx/templates/controller-role.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: controller
 name: ingress-nginx
 namespace: ingress-nginx
rules:
 - apiGroups:
   - ''
  resources:
   - namespaces
  verbs:
   - get
 - apiGroups:
   - ''
  resources:
   - configmaps
   - pods
   - secrets
   - endpoints
  verbs:
   - get
   - list
   - watch
 - apiGroups:
   - ''
  resources:
   - services
  verbs:
   - get
   - list
   - update
   - watch
 - apiGroups:
   - extensions
   - 'networking.k8s.io' # k8s 1.14+
  resources:
   - ingresses
  verbs:
   - get
   - list
   - watch
 - apiGroups:
   - extensions
   - 'networking.k8s.io' # k8s 1.14+
  resources:
   - ingresses/status
  verbs:
   - update
 - apiGroups:
   - 'networking.k8s.io' # k8s 1.14+
  resources:
   - ingressclasses
  verbs:
   - get
   - list
   - watch
 - apiGroups:
   - ''
  resources:
   - configmaps
  resourceNames:
   - ingress-controller-leader-nginx
  verbs:
   - get
   - update
 - apiGroups:
   - ''
  resources:
   - configmaps
  verbs:
   - create
 - apiGroups:
   - ''
  resources:
   - endpoints
  verbs:
   - create
   - get
   - update
 - apiGroups:
   - ''
  resources:
   - events
  verbs:
   - create
   - patch
---
# Source: ingress-nginx/templates/controller-rolebinding.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: controller
 name: ingress-nginx
 namespace: ingress-nginx
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: Role
 name: ingress-nginx
subjects:
 - kind: ServiceAccount
  name: ingress-nginx
  namespace: ingress-nginx
---
# Source: ingress-nginx/templates/controller-service-webhook.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: controller
 name: ingress-nginx-controller-admission
 namespace: ingress-nginx
spec:
 type: ClusterIP
 ports:
  - name: https-webhook
   port: 443
   targetPort: webhook
 selector:
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/component: controller
---
# Source: ingress-nginx/templates/controller-service.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 annotations:
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: controller
 name: ingress-nginx-controller
 namespace: ingress-nginx
spec:
 type: NodePort
 ports:
  - name: http
   port: 80
   protocol: TCP
   targetPort: http
  - name: https
   port: 443
   protocol: TCP
   targetPort: https
 selector:
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/component: controller
---
# Source: ingress-nginx/templates/controller-daemonset.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: controller
 name: ingress-nginx-controller
 namespace: ingress-nginx
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
   app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
   app.kubernetes.io/component: controller
 revisionHistoryLimit: 10
 minReadySeconds: 0
 template:
  metadata:
   labels:
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/component: controller
  spec:
   hostNetwork: true
   dnsPolicy: ClusterFirst
   containers:
    - name: controller
     image: k8s.gcr.io/ingress-nginx/controller:v0.43.0@sha256:9bba603b99bf25f6d117cf1235b6598c16033ad027b143c90fa5b3cc583c5713
     imagePullPolicy: IfNotPresent
     lifecycle:
      preStop:
       exec:
        command:
         - /wait-shutdown
     args:
      - /nginx-ingress-controller
      - --publish-service=$(POD_NAMESPACE)/ingress-nginx-controller
      - --election-id=ingress-controller-leader
      - --ingress-class=nginx
      - --configmap=$(POD_NAMESPACE)/ingress-nginx-controller
      - --tcp-services-configmap=$(POD_NAMESPACE)/tcp-services
      - --udp-services-configmap=$(POD_NAMESPACE)/udp-services
      - --validating-webhook=:8443
      - --validating-webhook-certificate=/usr/local/certificates/cert
      - --validating-webhook-key=/usr/local/certificates/key
     securityContext:
      capabilities:
       drop:
        - ALL
       add:
        - NET_BIND_SERVICE
      runAsUser: 101
      allowPrivilegeEscalation: true
     env:
      - name: POD_NAME
       valueFrom:
        fieldRef:
         fieldPath: metadata.name
      - name: POD_NAMESPACE
       valueFrom:
        fieldRef:
         fieldPath: metadata.namespace
      - name: LD_PRELOAD
       value: /usr/local/lib/libmimalloc.so
     livenessProbe:
      httpGet:
       path: /healthz
       port: 10254
       scheme: HTTP
      initialDelaySeconds: 10
      periodSeconds: 10
      timeoutSeconds: 1
      successThreshold: 1
      failureThreshold: 5
     readinessProbe:
      httpGet:
       path: /healthz
       port: 10254
       scheme: HTTP
      initialDelaySeconds: 10
      periodSeconds: 10
      timeoutSeconds: 1
      successThreshold: 1
      failureThreshold: 3
     ports:
      - name: http
       containerPort: 80
       hostPort: 80
       protocol: TCP
      - name: https
       containerPort: 443
       hostPort: 443
       protocol: TCP
      - name: webhook
       containerPort: 8443
       hostPort: 8443
       protocol: TCP
      - name: smtp
       containerPort: 25
       hostPort: 25
       protocol: TCP
      - name: pop3
       containerPort: 110
       hostPort: 110
       protocol: TCP
      - name: imap
       containerPort: 143
       hostPort: 143
       protocol: TCP
      - name: smtps
       containerPort: 465
       hostPort: 465
       protocol: TCP
      - name: submission
       containerPort: 587
       hostPort: 587
       protocol: TCP
      - name: imaps
       containerPort: 993
       hostPort: 993
       protocol: TCP
      - name: pop3s
       containerPort: 995
       hostPort: 995
       protocol: TCP
      - name: xmpp
       containerPort: 5222
       hostPort: 5222
       protocol: TCP
      - name: xmpp-legacy
       containerPort: 5223
       hostPort: 5223
       protocol: TCP
      - name: adminpanel
       containerPort: 7071
       hostPort: 7071
       protocol: TCP
     volumeMounts:
      - name: webhook-cert
       mountPath: /usr/local/certificates/
       readOnly: true
     resources:
      requests:
       cpu: 100m
       memory: 90Mi
   nodeSelector:
    kubernetes.io/os: linux
   serviceAccountName: ingress-nginx
   terminationGracePeriodSeconds: 300
   volumes:
    - name: webhook-cert
     secret:
      secretName: ingress-nginx-admission
---
# Source: ingress-nginx/templates/admission-webhooks/validating-webhook.yaml
# before changing this value, check the required kubernetes version
# https://kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/extensible-admission-controllers/#prerequisites
apiVersion: admissionregistration.k8s.io/v1
kind: ValidatingWebhookConfiguration
metadata:
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
 name: ingress-nginx-admission
webhooks:
 - name: validate.nginx.ingress.kubernetes.io
  matchPolicy: Equivalent
  rules:
   - apiGroups:
     - networking.k8s.io
    apiVersions:
     - v1beta1
    operations:
     - CREATE
     - UPDATE
    resources:
     - ingresses
  failurePolicy: Fail
  sideEffects: None
  admissionReviewVersions:
   - v1
   - v1beta1
  clientConfig:
   service:
    namespace: ingress-nginx
    name: ingress-nginx-controller-admission
    path: /networking/v1beta1/ingresses
---
# Source: ingress-nginx/templates/admission-webhooks/job-patch/serviceaccount.yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 name: ingress-nginx-admission
 annotations:
  helm.sh/hook: pre-install,pre-upgrade,post-install,post-upgrade
  helm.sh/hook-delete-policy: before-hook-creation,hook-succeeded
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
 namespace: ingress-nginx
---
# Source: ingress-nginx/templates/admission-webhooks/job-patch/clusterrole.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
 name: ingress-nginx-admission
 annotations:
  helm.sh/hook: pre-install,pre-upgrade,post-install,post-upgrade
  helm.sh/hook-delete-policy: before-hook-creation,hook-succeeded
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
rules:
 - apiGroups:
   - admissionregistration.k8s.io
  resources:
   - validatingwebhookconfigurations
  verbs:
   - get
   - update
---
# Source: ingress-nginx/templates/admission-webhooks/job-patch/clusterrolebinding.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
 name: ingress-nginx-admission
 annotations:
  helm.sh/hook: pre-install,pre-upgrade,post-install,post-upgrade
  helm.sh/hook-delete-policy: before-hook-creation,hook-succeeded
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: ClusterRole
 name: ingress-nginx-admission
subjects:
 - kind: ServiceAccount
  name: ingress-nginx-admission
  namespace: ingress-nginx
---
# Source: ingress-nginx/templates/admission-webhooks/job-patch/role.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
 name: ingress-nginx-admission
 annotations:
  helm.sh/hook: pre-install,pre-upgrade,post-install,post-upgrade
  helm.sh/hook-delete-policy: before-hook-creation,hook-succeeded
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
 namespace: ingress-nginx
rules:
 - apiGroups:
   - ''
  resources:
   - secrets
  verbs:
   - get
   - create
---
# Source: ingress-nginx/templates/admission-webhooks/job-patch/rolebinding.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
 name: ingress-nginx-admission
 annotations:
  helm.sh/hook: pre-install,pre-upgrade,post-install,post-upgrade
  helm.sh/hook-delete-policy: before-hook-creation,hook-succeeded
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
 namespace: ingress-nginx
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: Role
 name: ingress-nginx-admission
subjects:
 - kind: ServiceAccount
  name: ingress-nginx-admission
  namespace: ingress-nginx
---
# Source: ingress-nginx/templates/admission-webhooks/job-patch/job-createSecret.yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 name: ingress-nginx-admission-create
 annotations:
  helm.sh/hook: pre-install,pre-upgrade
  helm.sh/hook-delete-policy: before-hook-creation,hook-succeeded
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
 namespace: ingress-nginx
spec:
 template:
  metadata:
   name: ingress-nginx-admission-create
   labels:
    helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/version: 0.43.0
    app.kubernetes.io/managed-by: Helm
    app.kubernetes.io/component: admission-webhook
  spec:
   containers:
    - name: create
     image: docker.io/jettech/kube-webhook-certgen:v1.5.0
     imagePullPolicy: IfNotPresent
     args:
      - create
      - --host=ingress-nginx-controller-admission,ingress-nginx-controller-admission.$(POD_NAMESPACE).svc
      - --namespace=$(POD_NAMESPACE)
      - --secret-name=ingress-nginx-admission
     env:
      - name: POD_NAMESPACE
       valueFrom:
        fieldRef:
         fieldPath: metadata.namespace
   restartPolicy: OnFailure
   serviceAccountName: ingress-nginx-admission
   securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 2000
---
# Source: ingress-nginx/templates/admission-webhooks/job-patch/job-patchWebhook.yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
 name: ingress-nginx-admission-patch
 annotations:
  helm.sh/hook: post-install,post-upgrade
  helm.sh/hook-delete-policy: before-hook-creation,hook-succeeded
 labels:
  helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
  app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
  app.kubernetes.io/version: 0.43.0
  app.kubernetes.io/managed-by: Helm
  app.kubernetes.io/component: admission-webhook
 namespace: ingress-nginx
spec:
 template:
  metadata:
   name: ingress-nginx-admission-patch
   labels:
    helm.sh/chart: ingress-nginx-3.19.0
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/version: 0.43.0
    app.kubernetes.io/managed-by: Helm
    app.kubernetes.io/component: admission-webhook
  spec:
   containers:
    - name: patch
     image: docker.io/jettech/kube-webhook-certgen:v1.5.0
     imagePullPolicy: IfNotPresent
     args:
      - patch
      - --webhook-name=ingress-nginx-admission
      - --namespace=$(POD_NAMESPACE)
      - --patch-mutating=false
      - --secret-name=ingress-nginx-admission
      - --patch-failure-policy=Fail
     env:
      - name: POD_NAMESPACE
       valueFrom:
        fieldRef:
         fieldPath: metadata.namespace
   restartPolicy: OnFailure
   serviceAccountName: ingress-nginx-admission
   securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 2000