Published on

Code Matlab: Khảo sát tính ổn định theo tiêu chuẩn Routh

Trong bản 2.0 này, tích hợp thêm việc tìm ẩn số K để hệ ổn định.Khuyến nghị, nên cài Matlab2012b, bởi vì qua quá trình test, máy nào dùng Matlab cũ hơn có thể bị lỗi ở một vài hàm. Cách sử dụng thì đã có kèm theo trong phần hướng dẫn code, tài liệu tham khảo là cuốn sách: Lý thuyết điều khiển tự động - Nguyễn Phương Hà - NXB ĐHQG HCM.

Hình minh
họa

HÌnh minh họa

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% ROUTH TABLE 2.0 UPDATE 01/05/2013                   %%
%% AUTHOR: NHOM 5 CDT2010- DONG LUC HOC & DIEU KHIEN           %%
%% DU LIEU VAO : TU SO (Num), MAU SO (Den) CUA HAM TRUYEN        %%
%% ==TRUONG HOP KHONG CO AN SO K:==                   %%
%% VI DU:      S+1                         %%
%%    G(s) = ------------ %%
%%        S^2 + 2*S +1                      %%
%% TieuChuanRouth([1 1],[1 2 1]);                    %%
%% DU LIEU XUAT RA:                           %%
%%    KET LUAN HE ON DINH HAY KHONG ON DINH              %%
%% ==TRUONG HOP CO AN SO K:==                      %%
%% VI DU:        K*(S-1)                     %%
%%    G(s) = ------------------- %%
%%        S(S-2)(S^2+3*S+10)                   %%
%% syms k;                                %%
%% tu=[k -k];                              %%
%% mau=conv([1 0],conv([1 -2],[1 3 10]));                %%
%% TieuChuanRouth(tu,mau);                        %%
%% DU LIEU XUAT RA:                           %%
%% GIA TRI K DE HE ON DINH.                       %%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function TieuChuanRouth(Num,Den)
CoAn=false;
OnDinh=true;
K=sym('K');
e=sym('e');
% Kiem tra xem du lieu nhap vao co An K hay khong
for i=1:length(Num)
  if ~isempty(symvar(Num(i)))
   CoAn=true;
   K=symvar(Num(i));
  end
end
if ~CoAn
  for i=1:length(Den)
    if ~isempty(symvar(Den(i)))
      CoAn=true;
      K=symvar(Den(i));
    end
  end
end
if CoAn
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  %% Xu ly truong hop co an K
  %% Xuat ra gia tri K de he on dinh
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  temp=[zeros(1,length(Den)-length(Num)) Num];
  PTDacTrung=temp+Den;
  row=length(PTDacTrung);
  disp('Phuong trinh dac trung: ')
  temp=0;
  syms s;
  for i=1:length(PTDacTrung)
    temp=temp+PTDacTrung(i)*s^(length(PTDacTrung)-i);
  end
  disp(temp);
  clear temp;
  %% Neu co phan tu <=0 thi khong on dinh %%
  for i=1:row
    if isempty(symvar(PTDacTrung(i)))
      if sym2poly(PTDacTrung(i))<=0
        OnDinh=false;
        break;
      end
    end
  end
  %% Nhap cac he so vao Bang Routh %%
  if OnDinh
    colum=round(row/2);
    c=sym('Table',[row colum]);
    c=PTDacTrung(1:2:row);% Hang 1
    % Nhap du lieu cho hang thu 2
    if length(PTDacTrung(2:2:row))\=0
          c(i,j)=c(i-1,j)*Bac_Ap;
          Bac_Ap=Bac_Ap-2;
          j=j+1;
        end
      else
        % Truong hop phan tu cot 1 = 0
        if isempty(symvar(c(i,1)))
          if sym2poly(c(i,1))==0
            c(i,1)=e;
          end
        end
      end
    end
  end
  disp('BANG ROUTH:  ')
  disp(c)
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  %% TINH TOAN K DE HE ON DINH
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  %% Kiem tra co he so cot 1 <=0 thi khong on dinh
  DacBiet1=false;
  KhongCoAn=true;% Cot 1 chi toan la con so
  for i=1:row
    if isempty(symvar(c(i,1)))
      if sym2poly(c(i,1))<=0
        OnDinh=false;
        break;
      end
    else
      if length(symvar(c(i,1),2))==2
        DacBiet1=true;
        KhongCoAn=false;
      else
        if length(symvar(c(i,1),2))==1
          temp=symvar(c(i,1),2);
          KhongCoAn=false;
          if temp==e
            DacBiet1=true;
          end
        end
      end
    end
  end
  % Giai cac he so co an K de he on dinh
  KetQua=zeros(1,2);
  if OnDinh&&~KhongCoAn
    if DacBiet1
      % Xu ly truong hop dac biet 1 co 2 an K va e
      for i=1:row
        [Tu,Mau]=numden(c(i,1));
        f=Tu*Mau;
        if symvar(f,2)==e
        % Phan tu c(i,1) chi chua an e
          temp=sym2poly(f);
          for j=length(temp):1
            if (temp(j)<0)
              OnDinh=false;
              break;
            else
              if (temp(j)==0)
                continue;
              else
                break;
              end
            end
          end
        else
          if symvar(f,2)==K
            Nghiem=sym2poly(solve(f));
            Nghiem=sort(Nghiem)';
            if f(Nghiem(1)-1)>0
              KetQua=[KetQua;-Inf Nghiem(1)];
            end
            for j=1:length(Nghiem)-1
              if f((Nghiem(j)+Nghiem(j+1))/2)>0
                KetQua=[KetQua;Nghiem(j) Nghiem(j+1)];
              end
            end
             if f(Nghiem(end)+1)>0
              KetQua=[KetQua;Nghiem(end) Inf];
             end
          end
          % Phan tu c(i,1) chua an e va K
          % Vi du c(3,1)=K-e+1;
          [tu,mau]=numden(c(i,1));
          f=tu*mau;
          temp=subs(f,e,0);
          if isempty(symvar(temp,1))
            if temp>0
              KetQua=[KetQua;-Inf Inf];
            else if temp<0
                continue;
              else
               temp=sym2poly(subs(f,K,1));
               Flag1=false;
               j=length(temp);
               while ~Flag1
                 if temp(j)<0
                    Flag1=true;
                 end
               end
               if ~Flag1
                  KetQua=[KetQua;-Inf Inf];
               end
              end
            end
          else
            % Write code here
            Nghiem=sym2poly(solve(temp));
            Nghiem=sort(Nghiem)';
            if temp(Nghiem(1)-1)>0
              KetQua=[KetQua;-Inf Nghiem(1)];
            end
            for j=1:length(Nghiem)-1
              if temp((Nghiem(j)+Nghiem(j+1))/2)>0
                KetQua=[KetQua;Nghiem(j) Nghiem(j+1)];
              end
            end
            if f(Nghiem(end)+1)>0
              KetQua=[KetQua;Nghiem(end) Inf];
            end
          end
        end
      end
    else
      % Xu ly truong hop chi co an K
      % Trong doan code nay giai bat
      % phuong trinh de tim K theo
      % dieu kien c(i,1)>0
      % Ket qua luu vao Mang KetQua
      for i=1:row
        if ~isempty(symvar(c(i,1)))
          f(K)=c(i,1);
          [Tu,Mau]=numden(c(i,1));
          Nghiem=sym2poly(solve(Tu*Mau));
          Nghiem=sort(Nghiem)';
          if f(Nghiem(1)-1)>0
            KetQua=[KetQua;0 Nghiem(1)];
          end
          for j=1:length(Nghiem)-1
            if f((Nghiem(j)+Nghiem(j+1))/2)>0
              KetQua=[KetQua;Nghiem(j) Nghiem(j+1)];
            end
          end
          if f(Nghiem(end)+1)>0
            KetQua=[KetQua;Nghiem(end) Inf];
          end
        end
      end
      KetQua(1,:)=[];
    end
  end
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  %  LOC NGHIEM
  i=1;j=1;
  KetQuaCuoi=zeros(1,2);
  while i\=KetQua(i+1,2)
        KetQua(i,:)=[NaN NaN];
      else
        trai=max(KetQua(i,1),KetQua(i+1,1));
        phai=min(KetQua(i,2),KetQua(i+1,2));
        KetQua(i,:)=[trai phai];
        KetQua(i+1,:)=[trai phai];
        KetQuaCuoi(j,:)=[trai phai];
        j=j+1;
      end
      i=i+1;
  end
  disp('Khoang gia tri cua K de he on dinh: ')
  disp(KetQuaCuoi);
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  %% Ket thuc truong hop K la an so
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
else
  % Xu ly Truong hop khong co an K
  temp=[zeros(1,length(Den)-length(Num)) Num];
  PTDacTrung=temp+Den;
  disp('Phuong trinh dac trung: ')
  disp(poly2sym(PTDacTrung,'s'));
  clear temp;
  % Kiem tra cac he so PT dac trung >0
  for i=1:length(PTDacTrung)
    if PTDacTrung(i)<=0
    OnDinh=false;
    break;
    end
  end
  if OnDinh
    sohang=length(PTDacTrung);
    socot=round(sohang/2);
    c=sym('BangRouth',[sohang socot]);% Khoi tao bang Routh
    % Nhap du lieu, tinh toan bang Routh
    c(1,:)=PTDacTrung(1:2:sohang);
    if mod(sohang,2)==0
      c(2,:)=PTDacTrung(2:2:sohang);
    else
      c(2,:)=[PTDacTrung(2:2:sohang) 0];
    end
    % Vong lap tinh cac he so con lai cua bang Routh
    for i=3:sohang
      for j=1:socot
        if j end
      % Xu ly Truong hop dac biet 2:
      % 1 hang bang 0 het
      if isequal(c(i,:),zeros(1,socot))
        for j=1:socot
          c(i,j)=c(i-1,j)*(sohang-i-(j-1)*2);
        end
      else if c(i,1)==0
          c(i,1)=e;
         end
      end
    end
    disp(c);
    if OnDinh
      disp('He on dinh')
    else
      disp('He KHONG on dinh')
    end
  else
    % He so nhap vao <=0 thi ket luan ngay
    disp('Khong On Dinh');
  end
end
% end function
end