Published on

Deploy Jenkins trên Kubernetes

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách deploy Jenkins trên Kubernetes. Với cách deploy này mỗi agent thông thường sẽ được khởi tạo là 1 pod, khi job build kết thúc thì pod sẽ tự động bị thu hồi.

storage.yaml

Chúng ta cần tạo Persistent Volume để cho Jenkins có thể lưu trữ lại thông tin như job build, các config tranh bị mất đi nếu Pod bị restart.

Trong ví dụ mình dùng NFS Persistent Volume, nếu bạn dùng cấu hình khách thì phải tự cập nhật lại file storage.yaml

kind: PersistentVolume
apiVersion: v1
metadata:
 name: jenkins-pv
 labels:
  app: jenkins
 namespace: jenkins
spec:
 capacity:
  storage: 5Gi
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 persistentVolumeReclaimPolicy: Retain
 nfs:
  server: 192.168.1.10
  path: '/mnt/kubernetes/data/jenkins'
---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: jenkins-pvc
 labels:
  app: jenkins
 namespace: jenkins
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 5Gi
 volumeName: jenkins-pv

serviceAccount.yaml

Chúng ta cần Service account để cho jenkins có thể sử dụng các resources của K8s

apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 name: jenkins-admin
 namespace: jenkins
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
 name: jenkins-admin
 labels:
  'app.kubernetes.io/name': 'jenkins'
rules:
 - apiGroups: ['']
  resources: ['pods']
  verbs: ['create', 'delete', 'get', 'list', 'patch', 'update', 'watch']
 - apiGroups: ['']
  resources: ['pods/exec']
  verbs: ['create', 'delete', 'get', 'list', 'patch', 'update', 'watch']
 - apiGroups: ['']
  resources: ['pods/log']
  verbs: ['get', 'list', 'watch']
 - apiGroups: ['']
  resources: ['secrets']
  verbs: ['get']
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
 name: jenkins-admin
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: ClusterRole
 name: jenkins-admin
subjects:
 - kind: ServiceAccount
  name: jenkins-admin
  namespace: jenkins

deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: jenkins
 namespace: jenkins
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: jenkins
 template:
  metadata:
   labels:
    app: jenkins
  spec:
   securityContext:
    fsGroup: 0
    runAsUser: 0
   serviceAccountName: jenkins-admin
   containers:
    - name: jenkins
     image: jenkins/jenkins:alpine
     resources:
      {}
      # limits:
      #  memory: "2Gi"
      #  cpu: "1000m"
      # requests:
      #  memory: "500Mi"
      #  cpu: "500m"
     ports:
      - name: httpport
       containerPort: 8080
      - name: jnlpport
       containerPort: 50000
     livenessProbe:
      httpGet:
       path: '/login'
       port: 8080
      initialDelaySeconds: 90
      periodSeconds: 10
      timeoutSeconds: 5
      failureThreshold: 5
     readinessProbe:
      httpGet:
       path: '/login'
       port: 8080
      initialDelaySeconds: 60
      periodSeconds: 10
      timeoutSeconds: 5
      failureThreshold: 3
     volumeMounts:
      - name: jenkins-data
       mountPath: /var/jenkins_home
   volumes:
    - name: jenkins-data
     persistentVolumeClaim:
      claimName: jenkins-pvc

service.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: jenkins
 namespace: jenkins
 annotations:
  prometheus.io/scrape: 'true'
  prometheus.io/path: /
  prometheus.io/port: '8080'
spec:
 selector:
  app: jenkins
 type: ClusterIP
 ports:
  - name: http
   port: 80
   targetPort: 8080
   protocol: TCP
  - name: jnlp
   port: 50000
   targetPort: 50000
   protocol: TCP

ingress.yaml

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: jenkins
 namespace: jenkins
 labels:
  app: jenkins
 annotations:
  cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
spec:
 ingressClassName: nginx
 rules:
  - host: jenkins.your-domain
   http:
    paths:
     - path: /
      pathType: Prefix
      backend:
       service:
        name: jenkins
        port:
         number: 80
 tls:
  - hosts:
    - jenkins.your-domain
   secretName: ssl-jenkins.your-domain

Sau khi hoàn tất cài đặt, bạn có thể truy cập vào: https://jenkins.your-domain để tiến hành các bước tiếp theo

Video hướng dẫn