Published on

Lập trình C++ với Qt5.7 trong môi trường Linux

Hôm nay mình giới thiệu các bạn chuẩn bị các công cụ cần thiết để lập trình trên môi trường Linux (Ubuntu 14.04) với Qt5.7 IDE. Sau đó mình sẽ cung cấp một project mẫu để phát triển C++ bao gồm các thiết lập để sử dụng công cụ doxygen, git, cmake

Config QT5.7 with qmake
4.8.6

Cài đặt IDE và các công cụ

Cài đặt Cmake Các bạn mở terminal (phím tắt Ctr+Alt+T)

Cài đặt cmake và ccmake

sudo apt-get install cmake cmake-curses-gui -y

Cài đặt git

sudo apt-get install git -y

Cài đặt complile gcc và g++

sudo apt-get install gcc g++ -y

Cài đặt thư viện Qt4

sudo apt-get install libqt4-* -y

Cài đặt doxygen và graphviz

sudo apt-get install doxygen graphviz -y

Cài đặt thư viện boost (ví dụ dưới sẽ sử dụng thư viện này)

sudo apt-get install libboost-all-dev -y

Download và cài đặt Qt5.7 IDE

Các bạn download Qt 5.7 tại địa chỉ: https://download.qt.io/official_releases/qt/5.7/5.7.0/ Chọn download phiên bản Qt 5.7 dành cho linux 64bit: qt-opensource-linux-x64-5.7.0.run Sau khi download thành công các bạn di chuyển đến thư mục Downloads

cd Downloads
sudo chmod +x qt-opensource-linux-x64-5.7.0.run
./qt-opensource-linux-x64-5.7.0.run

Giao diện cài đặt xuất hiện, các bạn thực hiện cài đặt xong thì chúng ta sẽ cấu hình để Qt5.7 IDE hoạt động với qmake 4.8.6 (đây là qmake mặc định của ubuntu 14.04)

Cấu hình QT5.7 với qmake 4.8.6

Project mẫu C++

Project mẫu này được cấu hình sẵn các module:

  • doxygen và graphviz để tạo tài liệu cho chương trình
  • cmake và ccmake để quản lý project và buil project
cd
mkdir workspace
cd workspace
git clone https://github.com/nvtienanh/cppProjectTemplate.git
cd cppProjectTemplate
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j4
make doc