Published on

Microsoft Hyper-V Server - Cài đặt Istio service mesh trên K8s cluster

Ở bài viết trước mình đã triển trình bày cách mà mình thiết lập NGINX Ingress và MetalLB trên cluster. Bên cạnh đó, mình cũng đã cài đặt 1 Reverse Proxy trên host computer (Hyper-V Server) làm nhiệm vụ điều hướng request đến các dịch vụ khác nằm ngoài K8s cluster.

Trong viết này mình sẽ giới thiệu cách cài đặt Istio mesh server trên Kubernetes cluster.

HMicrosoft Hyper-V server

Cài đặt Istio service mesh

Invoke-WebRequest -Uri 'https://github.com/istio/istio/releases/download/1.11.1/istio-1.11.1-win.zip' -OutFile 'C:\istio.zip'
Expand-Archive -LiteralPath 'C:\istio.zip' -DestinationPath C:\
Remove-Item 'C:\istio.zip'

Thêm thư mục C:\istio-1.11.1\bin vào PATH environment để powershell có thể sử dụng command istioctl

$oldPath = (Get-ItemProperty -Path 'Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment' -Name PATH).Path
$newPath = "$oldPath;C:\istio-1.11.1\bin"
Set-ItemProperty -Path 'Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment' -Name PATH -Value $newPath
$env:Path = [System.Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "Machine") + ";" + [System.Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User")

Cài đặt Istio với profile demo

istioctl install --set profile=demo -y
kubectl label namespace default istio-injection=enabled

Cài đặt một số Dashboard dùng để quản lý Istio:

cd C:\istio-1.11.1
kubectl apply -f samples/addons

Thiết lập Nodeport services

Deploy NodePort service cho phép truy xuất vào các ứng dụng trong cluster. Dưới đây là nội dung file istio-services-node-port.yaml

#Grafana
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 labels:
  app: grafana
  release: istio
 name: grafana-np
 namespace: istio-system
spec:
 ports:
  - name: http
   nodePort: 32493
   port: 3000
   protocol: TCP
   targetPort: 3000
 selector:
  app: grafana
 sessionAffinity: None
 type: NodePort
---
#prometheus
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 labels:
  app: prometheus
  release: istio
 name: prometheus-np
 namespace: istio-system
spec:
 ports:
  - name: http
   nodePort: 32494
   port: 9090
   protocol: TCP
   targetPort: 9090
 selector:
  app: prometheus
 sessionAffinity: None
 type: NodePort
---
#jaeger
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 labels:
  app: jaeger
  release: istio
 name: tracing-np
 namespace: istio-system
spec:
 ports:
  - name: http-tracing
   nodePort: 32495
   port: 80
   protocol: TCP
   targetPort: 16686
 selector:
  app: jaeger
 sessionAffinity: None
 type: NodePort
---
#kiali
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 labels:
  app: kiali
  release: istio
 name: kiali-np
 namespace: istio-system
spec:
 ports:
  - name: http-kiali
   nodePort: 32496
   port: 20001
   protocol: TCP
   targetPort: 20001
 selector:
  app: kiali
 sessionAffinity: None
 type: NodePort
kubectl apply -f istio-services-node-port.yaml

Add NetNatStaticMapping, điều này cho phép truy cập đến NodePort server từ máy tính khác

Add-NetNatStaticMapping -ExternalIPAddress "0.0.0.0/24" -ExternalPort 32493 -Protocol TCP -InternalIPAddress "10.10.0.10" -InternalPort 32493 -NatName KubeNatNet
Add-NetNatStaticMapping -ExternalIPAddress "0.0.0.0/24" -ExternalPort 32494 -Protocol TCP -InternalIPAddress "10.10.0.10" -InternalPort 32494 -NatName KubeNatNet
Add-NetNatStaticMapping -ExternalIPAddress "0.0.0.0/24" -ExternalPort 32495 -Protocol TCP -InternalIPAddress "10.10.0.10" -InternalPort 32495 -NatName KubeNatNet
Add-NetNatStaticMapping -ExternalIPAddress "0.0.0.0/24" -ExternalPort 32496 -Protocol TCP -InternalIPAddress "10.10.0.10" -InternalPort 32496 -NatName KubeNatNet

Đến đây có thể truy cập các dashboar lần lượt các địa chỉ: http://Hyper-V-local-ip:32493, http://Hyper-V-local-ip:32494, http://Hyper-V-local-ip:32495, http://Hyper-V-local-ip:32496

Hiện tại thì NGINX của host đang quản lý các request HTTP(s) đến cluster cũng như các service khác, điều này mình đã thực hiện ở các bài viết trước. Bây giờ mình sử dụng Istio để quản lý các request đến cluster, nên NGINX cần bàn giao lại cho Istio bằng cách dừng service đang chạy và xóa Firewall rule dành cho nó.

net stop nginx 2>&1 | % { $_.ToString() }
Remove-NetFirewallRule -DisplayName "Allow HTTP and HTTPs over Nginx"

Sau đó thêm Firewall rule để Istio quản lý các HTTP(s) request đến cluster

$INGRESS_HOST = (kubectl -n istio-system get service istio-ingressgateway -o json | ConvertFrom-Json).status.loadBalancer.ingress[0].ip
$INGRESS_PORT = ((kubectl -n istio-system get service istio-ingressgateway -o json | ConvertFrom-Json).spec.ports | where {
 $_.name -eq "http2" }).port
$SECURE_INGRESS_PORT = ((kubectl -n istio-system get service istio-ingressgateway -o json | ConvertFrom-Json).spec.ports | where {
 $_.name -eq "https" }).port
Add-NetNatStaticMapping -ExternalIPAddress "0.0.0.0/24" -ExternalPort 80 -Protocol TCP -InternalIPAddress "$INGRESS_HOST" -InternalPort $INGRESS_PORT -NatName KubeNatNet
Add-NetNatStaticMapping -ExternalIPAddress "0.0.0.0/24" -ExternalPort 443 -Protocol TCP -InternalIPAddress "$INGRESS_HOST" -InternalPort $SECURE_INGRESS_PORT -NatName KubeNatNet

Istio traffic split sample

Trong ví dụ này Istio sẽ điều phối các request tới 1 endpoint, 50% request sẽ điều hướng tới app apple, 50% request còn lại sẽ điều hướng tới app banana. Tỷ lệ này mình có thể cài đặt tùy ý.

apple.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: apple-app
 labels:
  app: fruit
  name: apple
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: fruit
   name: apple
 template:
  metadata:
   labels:
    app: fruit
    name: apple
  spec:
   containers:
    - name: apple-app
     image: hashicorp/http-echo
     args:
      - '-text=apple'
     imagePullPolicy: Always
     ports:
      - containerPort: 5678

banana.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: banana-app
 labels:
  app: fruit
  name: banana
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: fruit
   name: banana
 template:
  metadata:
   labels:
    app: fruit
    name: banana
  spec:
   containers:
    - name: banana-app
     image: hashicorp/http-echo
     args:
      - '-text=banana'
     imagePullPolicy: Always
     ports:
      - containerPort: 5678

istio.yaml

apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: Gateway
metadata:
 name: fruit-gateway
spec:
 selector:
  istio: ingressgateway # use istio default controller
 servers:
  - port:
    number: 80
    name: http
    protocol: HTTP
   hosts:
    - 'fruits.adtsolutions.com.vn'
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: fruit-service
 labels:
  app: fruit
spec:
 ports:
  - port: 5678
 selector:
  app: fruit
---
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: DestinationRule
metadata:
 name: fruit-rule
spec:
 host: fruit-service
 subsets:
  - name: fruit-apple
   labels:
    name: apple
  - name: fruit-banana
   labels:
    name: banana
---
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: VirtualService
metadata:
 name: fruit-virtualservice
spec:
 hosts:
  - 'fruits.adtsolutions.com.vn'
 gateways:
  - fruit-gateway
 http:
  - match:
    - uri:
      prefix: /
   route:
    - destination:
      host: fruit-service #Name of the service
      subset: fruit-apple
     weight: 50
    - destination:
      host: fruit-service #Name of the service
      subset: fruit-banana
     weight: 50

Chạy các lệnh sau để deploy các resources:

kubectl create namespace example
kubectl label namespace example istio-injection=enabled
kubectl -n example apply -f apple.yaml
kubectl -n example apply -f banana.yaml
kubectl -n example apply -f istio.yaml

Chi tiết có thể theo dõi trong video này