Published on

Microsoft Hyper-V Server - Cài đặt Zimbra mail server trên VM

Authors

Dịch covid nên mình có thêm nhiều thời gian rảnh để tóm tắt các hướng dẫn của mình hy vọng hữu ích cho người cần.

Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cách thiết lập để cài đặt Zimbra mail server VM trên Hyper-V server. Tương tự như các bài viết trước, lần này mình sẽ cung cấp Powershell scripts để tự động hóa việc cài đặt Zimbra. Các bạn có thể download nó trên Github

Lưu ý

Để 1 mail server có thể gửi đi được, không bị chặn hay vào spam thì tối thiểu bạn cần: 1 public static IP và đã được cấu hình PTR đên mail domain của bạn. Ngoài ra còn nhiều cấu hình khá phức tạp và lằng nhằng. Bài viết này chỉ giới hạn trong việc cài đặt ZImbra, không bao gồm việc cấu hình Zimbra.

Như các bài viết trước, chúng ta cần tạo ssh-keys.pub chứa các ssh public key của Hyper-V server cũng như của các Windows clients muốn kết nối ssh đế Zimbra VM sau này. Ví dụ:

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAA.............. administrator@hyper-v
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQ............. user@Windowns10

Lưu file ssh-keys.pub trên thư mục Documents.

Windows Clients (Laptop của bạn)

Mở PowerShell với quyền Admin.

.\hyper-v-zimbra.ps1 Get-Image
.\hyper-v-zimbra.ps1 Save-ISOZimbraVM1

Sau khi các lệnh trên thực thi thành công thì 1 thư mục mới mail1 chưa file iso được tạo trên Documents

Hyper-V Server

Trên Windows Admin Center, lần lượt upload file iso tư Windows client vào thư mục C:\Users\Administrator\Documents\isos. PowerShell scripts hyper-v-zimbra.ps1ssh-keys.pub vào thư mục Documents

Mở PowerShell trên Windows Admin Center

.\hyper-v-zimbra.ps1 Get-Image
.\hyper-v-zimbra.ps1 Deploy-Network
.\hyper-v-zimbra.ps1 Add-HostsFileVM1

.\hyper-v-zimbra.ps1 New-ZimbraVM1
# Chờ vài phút
.\hyper-v-zimbra.ps1 Start-ZimbraVM1
# Chờ khá lâu

Sau khi quá trình cài đặt thành công, chúng ta sẽ thử truy cập webmail và admin dashboard để kiểm tra. Muốn vậy, Cần tạo static mapping.

Add-NetNatStaticMapping -ExternalIPAddress "0.0.0.0/24" -ExternalPort 2223 -Protocol TCP -InternalIPAddress "10.10.10.11" -InternalPort 22 -NatName ZimbraNatNet
Add-NetNatStaticMapping -ExternalIPAddress "0.0.0.0/24" -ExternalPort 80 -Protocol TCP -InternalIPAddress "10.10.10.11" -InternalPort 80 -NatName ZimbraNatNet
Add-NetNatStaticMapping -ExternalIPAddress "0.0.0.0/24" -ExternalPort 443 -Protocol TCP -InternalIPAddress "10.10.10.11" -InternalPort 443 -NatName ZimbraNatNet
Add-NetNatStaticMapping -ExternalIPAddress "0.0.0.0/24" -ExternalPort 7071 -Protocol TCP -InternalIPAddress "10.10.10.11" -InternalPort 7071 -NatName ZimbraNatNet
Add-NetNatStaticMapping -ExternalIPAddress "0.0.0.0/24" -ExternalPort 25 -Protocol TCP -InternalIPAddress "10.10.10.11" -InternalPort 25 -NatName ZimbraNatNet

Ở trên mình chỉ tạo Static mapping trên cổng 22 -> 2223 để kết nối ssh vào Zimbra VM. ssh root@hyper-v-local-ip -p2223

Các cổng 80/443 và webmail, còn 7071 là để truy cập admin dashboard.

Trên môi trường Production, bạn cần mở thêm 1 số port 25,993,143, … ra bên ngoài thì mới gửi nhận mail được. Ngoài ra còn nhiều cấu hình khác mà mình không trình bày ở đây.

Chi tiết các bạn có thể theo dõi ở video này.

Mình để nội dung tiếng anh hy vọng sẽ hữu ích với thêm nhiều người khác.