Published on

Tạo chứng chỉ Let’s Encrypt trên Kubernetes

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách tạo chứng chỉ SSL Let’s Encrypt trên Kubernetes dùng Cert-manager.io

cert-manager

Đầu tiên chúng ta deploy cert-manager.io lên K8s cluster

kubectl apply -f https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.11.0/cert-manager.yaml

Sau khi deploy xong, chúng ta kiểm tra lại bằng lệnh kubectl get all -n cert-manager thì kết quả trả về

kubectl get all -n cert-manager
NAME                     READY  STATUS  RESTARTS  AGE
pod/cert-manager-6ffb79dfdb-8g7zk       1/1   Running  0     7h51m
pod/cert-manager-cainjector-5fcd49c96-hh4sr  1/1   Running  0     7h51m
pod/cert-manager-webhook-796ff7697b-mrx9n   1/1   Running  0     7h51m
NAME              TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)  AGE
service/cert-manager      ClusterIP  10.96.2.60    <none>    9402/TCP  7h51m
service/cert-manager-webhook  ClusterIP  10.101.101.199  <none>    443/TCP  7h51m
NAME                   READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
deployment.apps/cert-manager       1/1   1      1      7h51m
deployment.apps/cert-manager-cainjector  1/1   1      1      7h51m
deployment.apps/cert-manager-webhook   1/1   1      1      7h51m
NAME                        DESIRED  CURRENT  READY  AGE
replicaset.apps/cert-manager-6ffb79dfdb       1     1     1    7h51m
replicaset.apps/cert-manager-cainjector-5fcd49c96  1     1     1    7h51m
replicaset.apps/cert-manager-webhook-796ff7697b   1     1     1    7h51m

Cluster Issuer

Tiếp theo chúng ta tạo file cluster-issuer.yaml

# Dev ClusterIssue
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
 name: letsencrypt-dev
spec:
 selfSigned: {}
---
# Staging ClusterIssue
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
 name: letsencrypt-staging
spec:
 acme:
  # The ACME server URL
  server: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory
  # Email address used for ACME registration
  email: your-emai@email.com
  # Name of a secret used to store the ACME account private key
  privateKeySecretRef:
   name: letsencrypt-staging
  # Enable the HTTP-01 challenge provider
  solvers:
   - http01:
     ingress:
      class: nginx

# Production ClusterIssue
---
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
 name: letsencrypt-prod
spec:
 acme:
  # The ACME server URL
  server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
  # Email address used for ACME registration
  email: your-emai@email.com
  # Name of a secret used to store the ACME account private key
  privateKeySecretRef:
   name: letsencrypt-prod
  # Enable the HTTP-01 challenge provider
  solvers:
   - http01:
     ingress:
      class: nginx

Sau đó chúng ta apply

kubectl apply -f cluster-issuer.yaml

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ đơn giản cách sử dụng Cluster issuer với Ingress Nginx, sau khi deploy thành công thì chứng chỉ Lest’s Encrypt sẽ được tự động tạo cho host. Tạo file example.yaml với nội dung như sau:

kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: apple-app
 labels:
  app: apple
 namespace: fruit
spec:
 containers:
  - name: apple-app
   image: hashicorp/http-echo
   args:
    - '-text=apple'
---
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
 name: apple-service
 namespace: fruit
spec:
 selector:
  app: apple
 ports:
  - port: 5678 # Default port for image
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: apple
 namespace: fruit
 annotations:
  cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
spec:
 ingressClassName: nginx
 rules:
  - host: your-domain.com
   http:
    paths:
     - path: /
      pathType: Prefix
      backend:
       service:
        name: apple-service
        port:
         number: 5678
 tls:
  - hosts:
    - your-domain.com
   secretName: ssl-your-domain.com

Deploy resource

kubectl create namespace fruit
kubectl apply -f example.yaml