Đăng vào

Thiết lập SSO cho ArgoCD sử dụng Azure AD

Lần trước mình đã giới thiệu cách deploy ArgoCD trên Kubernetes. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn thiết lập SSO trên ArgoCD dùng Azure AD.

Bước đầu tiên, bạn phải đăng ký 1 app trên Azure AD, các bước tiến hành mình đã trình bày trong bài viết Thiết lập Jenkins SSO dùng Azure AD, hoặc bạn có thể làm theo bài viết hướng dẫn trên trang tài liệu của ArgoCD Azure AD App Registration Auth using OIDC, dưới đây mình chỉ để lại vài lưu ý chính:

 • Trong phần Redirect URI chúng ta thêm: https://<my-argo-cd-url>/auth/callback cho Platform: Web
 • Trong phần Redirect URI chúng ta thêm: http://localhost:8085/auth/callback cho Platform: Mobile and desktop applications

Sau khi thực hiện xong, kết quả sẽ như dưới đây:

Tiếp theo, chúng ta cần lưu lại thông tin:

 • Client-ID
 • Client-Secret: Nếu không lưu secret cũ thì có thể tạo mới
 • Tenant-ID

Update ArgoCD manifest

Trong quá trình thiết lập SSO mình gặp 1 sỗ lỗi liên quan đến TLS, nên mình đã cập nhật 1 chút file manifest đó là thêm --insecure trong khi deploy argocd-server. Manifest download tại đây: https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-cd/stable/manifests/install.yaml

install.yaml
...
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 labels:
  app.kubernetes.io/component: server
  app.kubernetes.io/name: argocd-server
  app.kubernetes.io/part-of: argocd
 name: argocd-server
...
   containers:
   - args:
    - /usr/local/bin/argocd-server
    - --insecure
    env:
...

Tiếp đến trong phần ingress

ingress.yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: argocd-server-ingress
 namespace: argocd
 annotations:
  cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
  # nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-passthrough: "true"
  nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "HTTP"
spec:
 ingressClassName: nginx
 rules:
 - host: argocd.example.com
  http:
   paths:
   - path: /
    pathType: Prefix
    backend:
     service:
      name: argocd-server
      port:
       name: http
 tls:
 - hosts:
  - argocd.example.com
  secretName: argocd-server-tls # as expected by argocd-server

Bây giờ chúng ta apply lại manifest

kubectl apply -n argocd -f install.yaml
kubectl apply -f ingress.yaml

ArgoCD SSO config

argocd-sso-config.yaml
data:
 url: https://argocd.example.com
 oidc.config: |
  name: Azure
  issuer: https://login.microsoftonline.com/<Tenant-ID>/v2.0
  clientID: <Client-ID>
  clientSecret: $oidc.azure.clientSecret
  requestedIDTokenClaims:
   groups:
     essential: true
  requestedScopes:
   - openid
   - profile
   - email

ArgoCD SSO secret

Lưu ý rằng chúng ta cần encode Client-Secret bằng base64

argocd-sso-secret.yaml
data:
 oidc.azure.clientSecret: <base64-encoded-ClientID-Secret>

ArgoCD SSO RBAC

Dưới đây mình define 1 RBAC control đơn giản: mặc định là readonly, riêng user có email your-email@domain.com sẽ có quyền admin.

argocd-sso-rbac.yaml
data:
 policy.default: role:readonly
 policy.csv: |
  g, your-email@domain.com, role:admin
 scopes: '[groups, email]'

Cách thiết lập chi tiết hơn có thể xem thêm Azure AD App Registration Auth using OIDC

Sau khi tạo xong 3 file ở trên thị chúng ta sẽ patch

kubectl patch -n argocd configmaps argocd-cm --patch-file argocd-sso-config.yaml
kubectl patch -n argocd secrets argocd-secret --patch-file argocd-sso-secret.yaml
kubectl patch -n argocd configmaps argocd-rbac-cm --patch-file argocd-sso-rbac.yaml

Nếu mọi thứ suôn sẻ, trên màn hình đăng nhập sẽ hiện thêm lự chọn LOG IN VIA AZURE

Sau đó màn hình đăng nhập bằng account Microsoft sẽ hiện ra, sau khi đăng nhập thành công thì bạn có thể vào ArgoCD rồi.

Hy vọng bài viết này sẽ có ích.

Anh Nguyễn,

hello@nvtienanh.info