Published on

Điều khiển PID mô hình con lắc ngược

Ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình mô phỏng con lắc ngược trong Matlab. Mô hình sử dụng bộ điều khiển PID. Phần tính toán động lực học các bạn xem ở bài viết Điều khiển LQR mô hình con lắc ngược

invert-pendulum

Code Matlab

Inverted_Pendulum.m

%Single Link Inverted Pendulum Control
clc;
clear all;
close all
global A B C D;
%Single Link Inverted Pendulum Parameters
g=9.8;
M=0.5;
m=0.2;
L=0.3;
% Fc=0.0005;
% Fp=0.000002;
I=1/12*m*L^2;
l=1/2*L;
t1=m*(M+m)*g*l/[(M+m)*I+M*m*l^2];
t2=-m^2*g*l^2/[(m+M)*I+M*m*l^2];
t3=-m*l/[(M+m)*I+M*m*l^2];
t4=(I+m*l^2)/[(m+M)*I+M*m*l^2];
A=[0,1,0,0;
  t1,0,0,0;
  0,0,0,1;
  t2,0,0,0];
B=[0;t3;0;t4];
C=[1,0,0,0;
  0,0,1,0];
D=[0;0];

Kp = [10 1];
Kd = [1 1];
Ki = [1 1];
desired = [0 1];% theta theta_dot x x_dot

init=[0.2,0.1,0,0];
dt=0.01;
N = 2000;
% pre-assign all the arrays to optimize simulation time
Prop = zeros(N+1,2);
Der = zeros(N+1,2);
Int = zeros(N+1,2);
I = zeros(N+1,2);
PID = zeros(N+1,1);
FeedBack = zeros(N+1,2);
Output = zeros(N+1,4);
Error = zeros(N+1,2);
time = zeros(N+1,1);
Output(1,:) = init;
for k=1:N
  time(k+1)=k*dt;
  Tspan=[0 dt];
  control_input=PID(k);
  [t,x]=ode45('pendulum',Tspan,Output(k,:),[],control_input);
  FeedBack(k+1,:)=x(end,[1,3]);
  Output(k+1,:) = x(end,:);
  Error(k+1,:) = desired - FeedBack(k+1,:); % error entering the PID controller
  Prop(k+1,:) = Error(k+1,:);% error of proportional term
  Der(k+1,:) = (Error(k+1,:) - Error(k,:))/dt; % derivative of the error
  Int(k+1,:) = (Error(k+1,:) + Error(k,:))*dt/2; % integration of the error
  I(k+1,:)  = sum(Int); % the sum of the integration of the error
  PID(k+1) = -Kp*Prop(k+1,:)' - Ki*I(k+1,:)'- Kd*Der(k+1,:)'; % the three PID terms
  % Limit control signal
  if PID(k+1)>=10
    PID(k+1)=10;
  elseif PID(k+1)<=-10
    PID(k+1)=-10;
  end

end

% Reference = desired.*ones(N+1,4);
Reference = zeros(N+1,2);
Reference(:,1) = desired(1)*ones(N+1,1);
Reference(:,2) = desired(2)*ones(N+1,1);

figure(1)
subplot(4,1,1)
hold on
plot(time,Reference(:,1),'--r');
plot(time,Output(:,1),'b');
grid on
xlabel('Time (sec)');
ylabel('theta (rad)');

subplot(4,1,2)
hold on
plot(time,Reference(:,2),'--r');
plot(time,Output(:,3),'b');
grid on
xlabel('Time (sec)');
ylabel('x (m)');

subplot(4,1,3)
hold on
plot(time,Output(:,2),'b');
grid on
xlabel('Time (sec)');
ylabel('theta rate(rad/s)');
subplot(4,1,4)
hold on
plot(time,Output(:,4),'b');
grid on
xlabel('Time (sec)');
ylabel('v(m/s)');

pendulum.m

function dx=pendulum(t,x,flag,control_input)
global A B C D;
u=control_input;
dx=zeros(4,1);
%State equation for one link inverted pendulum
dx=A*x+B*u;
end

Kết quả

PID Invert Pendulum

PID Invert Pendulum