Published on

Hướng dẫn chi tiết giao tiếp RS232 Csharp mô phỏng trong Proteus

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cách lập trình giao diện Csharp thực hiện chức năng giao tiếp RS232 với vi điều khiển PIC16F877A. Chương trình được mô phỏng trong Proteus qua cổng com ảo, dữ liệu truyền từ giao diện điều khiển xuống Vi điều khiển được tách số ra và tính toán rồi truyền ngược lại lên máy tính. Đồng thời, dữ liệu nhận được cũng được hiển thị lên LCD16x2.