Published on

Lập trình Genetic Fuzzy Controller

Giới thiệu

Ở bài Lập trình Fuzzy controller không dùng toolbox, mình đã giới thiệu cách lập trình Fuzzy controller mà không cần dùng toolbox, điều này giúp dễ dàng chuyển sang code C lập trình trên các thiết bị nhúng.

Tiếp theo, bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng giải thuật di truyền (Genetic Algorithms) để tối ưu các rule của bộ fuzzy. Genetic Fuzzy Controller

Mô hình hệ thống

Giải thuật

Code Matlab

Kết quả

Step respense

Step respense

Fitness