Published on

Thiết lập SSO cho Kuberentes dashboard dùng Oauth2 Proxy

Giới thiệu

Bài viết này sẽ giới thiệu cách mà mình thiết lập để có thể đăng nhập vào Kubernetes Dashboard bằng phương thức SSO.

Kubernetes dashboard

Kubernetes dashboard ứng dụng WebUI cho phép chúng ta quản lý cluster của mình một cách trực quan. Trên thị trường có nhiều app tương tự như Open lens,... Tuy nhiên mình thấy K8s Dashboard là đủ trong phạm vi học tập, nghiên cứu.

Để deploy dashboard lên cluster thì khá đơn giản, chỉ cần

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/v2.7.0/aio/deploy/recommended.yaml

Chi tiết hơn bạn có thể đọc thêm Deploying the Dashboard UI

Azure AD OIDC

Trong ví dụ này mình sử dụng OIDC của Azure AD. Điều kiện đầu tiên là bạn phải đăng ký app trên Azure AD, chi tiết có thể xem hướng dẫn này Quickstart: Register an application with the Microsoft identity platform. Các thông tin quan trọng cần phải lưu ý:

 • Application (client) ID: <Client-ID>
 • Client secret: <Client secret>
 • Directory (tenant) ID: <Tenant-ID>
 • Redirect URIs: https://your-dashboard-domain.com/oauth2/callback

Lưu ý:

Để biết cách thiết lập 1 App trên Azure AD vui lòng xem thêm tại bài viết Thiết lập Jenkins SSO dùng Azure AD

OAuth2 Proxy

Deployment

oauth2-proxy-deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 labels:
   app.kubernetes.io/name: oauth2-proxy
 name: oauth2-proxy
 namespace: kubernetes-dashboard
spec:
 selector:
  matchLabels:
    app.kubernetes.io/name: oauth2-proxy
 template:
  metadata:
   labels:
     app.kubernetes.io/name: oauth2-proxy
  spec:
   containers:
    - args:
      - --provider=oidc
      - --azure-tenant=<Tenant-ID> # Azure AD OAuth2 Proxy application Tenant ID
      - --cookie-name=_proxycookie # this can be any name of your choice which you would like OAuth2 Proxy to use for the session cookie
      - --email-domain=*
      - --upstream=file:///dev/null
      - --http-address=0.0.0.0:4180
      - --oidc-issuer-url=https://sts.windows.net/<Tenant-ID>/
      - --set-xauthrequest=true
      - --pass-access-token=true
      - --set-authorization-header=true
     env:
      - name: OAUTH2_PROXY_CLIENT_ID
       valueFrom:
        secretKeyRef:
         name: proxy-secrets
         key: OAUTH2_PROXY_CLIENT_ID
      - name: OAUTH2_PROXY_CLIENT_SECRET
       valueFrom:
        secretKeyRef:
         name: proxy-secrets
         key: OAUTH2_PROXY_CLIENT_SECRET
      - name: OAUTH2_PROXY_COOKIE_SECRET
       valueFrom:
        secretKeyRef:
         name: proxy-secrets
         key: OAUTH2_PROXY_COOKIE_SECRET
     image: quay.io/oauth2-proxy/oauth2-proxy:v7.4.0
     imagePullPolicy: Always
     name: oauth2-proxy
     ports:
      - containerPort: 4180
       protocol: TCP
     resources:
      limits:
       cpu: 100m
       memory: 128Mi
      requests:
       cpu: 100m
       memory: 128Mi

Với manifest ở trên, có 3 thông tin chúng ta nên để ở dạng Secrets:

 • OAUTH2_PROXY_CLIENT_ID
 • OAUTH2_PROXY_CLIENT_SECRET
 • OAUTH2_PROXY_COOKIE_SECRET: có thể tạo bằng lệnh sau: python -c 'import secrets,base64; print(base64.b64encode(base64.b64encode(secrets.token_bytes(16))));'
kubectl -n kubernetes-dashboard create secret generic proxy-secrets \
  --from-literal=OAUTH2_PROXY_CLIENT_ID='<Client-ID>' \
  --from-literal=OAUTH2_PROXY_CLIENT_SECRET='<Client-secret>' \
  --from-literal=OAUTH2_PROXY_COOKIE_SECRET='<cookie-secret>'

Sau khi đã khởi tạo được các secrets thì chúng ta tiến hành deploy Oauth2 proxy

kubectl -n kubernetes-dashboard apply -f oauth2-proxy-deployment.yaml

Service

oauth2-proxy-service.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 labels:
   app.kubernetes.io/name: oauth2-proxy
 name: oauth2-proxy
 namespace: kubernetes-dashboard
spec:
 ports:
  - name: http
   port: 4180
   protocol: TCP
   targetPort: 4180
 selector:
   app.kubernetes.io/name: oauth2-proxy

Deploy service cho oauth2-proxy

kubectl apply -f oauth2-proxy-service.yaml

Ingress

Ở đây mình dùng ingress-nginx

dashboard-ingress.yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: azure-auth-oauth2
 namespace: kubernetes-dashboard
 annotations:
  cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
  nginx.ingress.kubernetes.io/auth-url: "https://$host/oauth2/auth"
  nginx.ingress.kubernetes.io/auth-signin: "https://$host/oauth2/start?rd=https://$host$request_uri$is_args$args"
  nginx.ingress.kubernetes.io/auth-response-headers: 'Authorization'
  # Proxy Authentication header to Dashboard
  nginx.ingress.kubernetes.io/configuration-snippet: |
   auth_request_set $token $upstream_http_authorization;
   proxy_set_header Authorization $token;
  nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "HTTPS"
spec:
 ingressClassName: nginx
 rules:
  - host: your-dashboard-domain.com
   http:
    paths:
     - path: /
      pathType: Prefix
      backend:
       service:
        name: kubernetes-dashboard
        port:
         number: 443
 tls:
  - hosts:
    - your-dashboard-domain.com
   secretName: ssl-your-dashboard-domain
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 annotations:
  cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
  nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "64k"
  nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffers-number: "4"
 name: oauth2-proxy
 namespace: kubernetes-dashboard
spec:
 ingressClassName: nginx
 rules:
  - host: your-dashboard-domain.com
   http:
    paths:
     - path: /oauth2
      pathType: Prefix
      backend:
       service:
        name: oauth2-proxy
        port:
         number: 4180
 tls:
  - hosts:
    - your-dashboard-domain.com
   secretName: ssl-your-dashboard-domain

Ở line số 7 và 28 là cấu hình ssl của domain, chi tiết có thể xem thêm bài viết Tạo chứng chỉ Let’s Encrypt trên Kubernetes

Để deploy

kubectl apply -f dashboard-ingress.yaml

Kubernetes API Server

Bước tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình kube API server để cho phép authentication qua OIDC

sudo nano /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml
...
 - --oidc-issuer-url=https://sts.windows.net/<Tenant-ID>/
 - --oidc-client-id=<client-id>
 - --oidc-username-claim=email
 - --oidc-groups-claim=groups

Lưu nó lại và Kuberbetes cluster sẽ tự load config mới.

RBAC

Cuối cùng, chúng ta sẽ phân quyền cho account login bằng OIDC

oidc-user.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
 name: admin-user
roleRef:
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
 kind: ClusterRole
 name: cluster-admin
subjects:
  namespace: kubernetes-dashboard
 - apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: User
  name: "my-email@company.com"
kubectl apply -f oidc-user.yaml